ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:16   Ɣran-t : 944 n tikkal
ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ– ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵧⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵓⴷⴻⴼ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 30 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 28 ⴷ 29 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⴷⴷⵉⵙ-ⴰⴱⴻⴱⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵍⵄⵓⵀⵓⴷ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⵓⵔⵉ ⵙⴻⴳ ⵡⴻⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵧⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵍⴰ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵔⵎⴰ ⵜⵇⵓⴷⴻⵔ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵡⴻⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ-ⴷ « ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴻⵥⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴼⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ-ⴰ ⵓⵔ ⵣⵎⵉⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵎⴻⵎ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ 2063 ».

« ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⴷⴰⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ 33 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⴻⵊⴱⴻⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵛⵛⴻⵜⴽⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷⴷⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ, ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⴰⴷ ⴷ-ⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⴰⵖⴻⵔⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⵡⴰⵊⴻⴱ ⵏ ⵓⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵕⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵇⴰⴷⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵓⵏ ⵢⴻⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⵙ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⵊⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ.

ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵜⵉⵙ 30 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏⵜ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴻⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:27
ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵡⴷⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:16     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 944 n tikkal   Bḍu