ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵎⴷⵍⵏ ⴼⵍⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2017 15:35   Ɣran-t : 332 n tikkal
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 ⵢⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵏⵙ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵙⴽⵓⴷ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵎⴷⵍ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⵔⵙⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉùⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵍⵏ ⵉ ⵜⵉⵖⵕⵉ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ.
 
ⵟⴰⵎⵃⵕⵚⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵙⴳ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴰⵕⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵣⴳⴰⵏ ⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷⵉ ⵜⵓⴱⵕ ⴷⵉ ⵖⵉⵜⵔⵢ-ⵙⵓⵔ-ⵙⵉⵏ (ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ), ⴷⵉ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 42 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵕⵓⴱⵉ  ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵏⵉⵢⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴳⵜ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ.
 
ⵟⵉⴷⵢⴰⵏⵉⵏ-ⴰⴳⵉ ⵜⵉⵎⵓⵇⵕⴰ    ⵏⵉⵏ ⴹⵕⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ ⵢⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⵣⵔⴼ ⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵟⵟⴼⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵉⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷ "ⵉⵎⴰⵏⵉ", ⴷⴰⵢⵎⵉ ⵙ-ⵜⵡⴰⵜⴰ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ.
ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵙ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵢⵜⵜⵉⴼⵔⵉⵔ ⴷⵉ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵖⴰⵙ ⵎⴰ ⵎⴷⵍⵏ ⴼⵍⵍⵍ-ⴰⵙ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 25 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2017 15:35     Taggayt : ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ     Ɣran-t : 332 n tikkal   Bḍu