ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ) – ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ (75) ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⴻⵜⵜⵡⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵊⴰⵒⵓⵏⵉⵜ ⵏⴰⴳⴰⵙⴰⴽⵉ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵜⴰⴱⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵉⵀⵉ ⵉⵎⵉⵖⵙ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵏⵔⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ, ⴰⵏⵜóⵏⵉⵓ ⴳⵓⵜⵔⵔⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵄⴻⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⴳⵍⵓ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵉⵊⴻⵡⵜ ⴰⴷ ⵏⵡⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⴰ, ⵉ ⵉⵙⴻⵅⵏⵓⵏⴻⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙⴻⴳ 2011 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵍⴻⵡⴽⴰⵍⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵉⴹⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ.
ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ – ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⵛⴻⴷⴻⴰⵓ) ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ ⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰ ⵓⴱⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵔⴻⴱ ⵉ ⵜⴻⴳⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⴽⴼ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵍⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵖⵍⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ « ⵜⵉⵎⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵅⵚⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ.
ⵔⵔⴱⴰⵟ - ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵓⵎⴰⵔ ⵔⴰⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ « ⵓⵙⵉⵎⴻⵙ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵛⴻⴼ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵥⴰⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵎⴰⵢⴷⴻⵏ. ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵔⴷⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ.
ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵔⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⵏⴻⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴻⵎⵎⴻⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⵎⴳⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴰⵙ-ⴷ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.
ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ - ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⴻⵏ ⵓⵕⵓⴼⵉⵢⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⵜⴰⴽⵓⴱⴰ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵛⵛⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ-ⴰ.
ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ – ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵛⵡⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵔⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⵇⵉⴹⵜ-ⴰ ⵜⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.
ⴳⴻⵏⴻⴱ – ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴳⴻⵏⴻⵠⴻ, ⵜⵏⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⵎⵉⵛⵀⴻⵍⵍⴻ ⴱⴰⵛⵀⴻⵍⴻⵜ, ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵥⴻⵎ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.