ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ (ⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ) – ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴻⵃⴱⵓⵙ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⴷⴻⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴻⵍ ⴰⵢⵧⵓⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵄⵢⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵄⵕⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⴻⴽⴽⴻⵔ ⵏ ⴷⵉⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ (ⵙⵒⵙ).
ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ (ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ) – ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉ, ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ ⵖⴻⵔ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴳⴻⵏ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵡⴻⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵡⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵀⵎⵧⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵎⵓⴹ ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴰⴳⴻⴷⴷⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴱⴷⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉⵎⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⵙⴻⴳ ⵍⵇⴰⵄⴰ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵙⵙⵓⴹⴻⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.
ⵏⵉⵢⴰⵎⵉ – ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ-ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵉ ⵢⴻⵍⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⵢⴰⵎⵉ (ⵏⵉⵊⴻⵔ), ⵜⴻⵔⵣⴰ ⴰⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵖⴻⴼⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⴹⵜ.
ⴱⵛⵉⵛⵉ (ⵎⵓⵏⵜⵏⴳⵔⵓ) - ⵟⵇⴱⵍ ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⵟⴰⵏⵎⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⵟⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ-ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ 33 ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵛⵉⵛⵉ, ⴷⴳ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵏⴳⵔⵓ, ⵖⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵟⵖⵎⵙⴰ ⵟⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵙⵏⴰⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴳⴷⵉⵎ ⵉⵣⵉⴽ (ⴰⵢ ⵜⵃⴱⵙ ⵎⵕⵕⵓⴽ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ) ⴳⴷⵍⵏ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏⵜ ⵖⵔ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵅⴱⴱⵔⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.
ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ (ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ), – ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴱⵙⵏ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⵕⵄ ⴰⴷ ⵖⴰⵏⵣⵓⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⴰ ⵜⵉⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵃⴱⴰⵙ ⵖⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ.
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵎⵏⵙⵜⵢ ⵉⵏⵜⵔⵏⴰⵜⵉⵓⵏⴰⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ, ⵡⴰⵔ ⵍⵄⴹⵉⵍ, ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⴰⵀⴷ ⵟⴰⵎⵉⵎⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵃⴱⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴷ « ⴰⵔⵔⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ » ⴰⵢ ⵍⴰ ⵉⵣⴱⴱⵓⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵎⵃⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ.
ⵛⵀⴰⵀⵉⴹ ⵍ ⵀⴰⴼⴹⵀ (ⵉⴳⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵣⵔⴰⵣⴰⵖⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⵏ) – ⵢⵙⵜⵕⵃⴱ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵖⵣⵏ ⵙ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⵏⵔⴳⵢ ⴷ ⵛⴰⵒⵔⵉⵛⵓⵔⵏ ⵅⵒⵓⵔⴰⵜⵉⵓⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴱⵙⵏⵜ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ-ⵏⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⵏ ⵟⵏⵉⵔⵉ ⵟⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ.
ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ-ⴷ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵏⵡⴰⴽⵛⵓⵟ (ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ), ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⴳⵍⵉ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴷ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⴰⵡⴹⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ-ⴰ.