Ɣⴻⵣⵣⴰ – ⵜⴻⵏⵟⴻⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵜⵡⴻⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ ⴷⴻⴳ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵉⵜ ⵍⴰⵀⵉⵢⴰ. ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵙⵙⴻⴳⴳⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⵅⴻⵚⵚⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵍⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵊⵔⵉⵃⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ. ⴰⵜⵄⴻⴷⴷⵉ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ
ⴱⵉⵔ ⵍⴰⵀⵍⵓ (ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ)- ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵙ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵎⵓⵇⵇⵕⴻⵏ ⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵖⵕⴻⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵙ ⵓⴱⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⴷⵉ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵕⴻⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴻⵖⵕⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ 5-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵃⴱⴰⵙ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵍⴰⵥ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 27 ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⵉⵏ ⴰⵜⵜⴰⵏ « ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵉⵀⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴷⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ (ⴰⴰⵔⴰⵙⴷ) ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⵙ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.
Ɣⴻⵣⵣⴰ – ⵊⴻⵔⵃⴻⵏ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 12 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⴳⴰⵔ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴽⴽⵙⴻⵏ. ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 12 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⴻⵔⵃⴻⵏ ⵙ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵀⵔⴰⴼ ⴰⵍ-ⵇⴻⴷⵔⴰ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ. ⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⴷⵉⵡⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵙⵔⴰⵃⴻⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵟⵟⴰⵡⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ. ⵛⵡⵉⵟ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵡⴰⵢⴰ,
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ – ⵏⴻⴽⵕⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴰⵔⴷⴰⵢ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⴽⵍⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ. « ⵉⵎⵉⴷⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ-ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵎⵉⵏⵓⵔⵙⵧ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵙ ⵍⵇⴻⵔⴱ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ
Ɣⴻⵣⵣⴰ – ⴷ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ » ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ « ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ » ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ. ⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ Ɣⴻⵣⵣⴰ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴰⵣⴰⵖⴻⵏ ⵉⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉⵢⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ
ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ – ⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⴷ ⵉⵎⵣⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴹ ⴰⵢ ⵜⵔⴻⴽⴽⴻⴹ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵃⴱⴰⵙ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ. ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⴳⴰⵔ 22 ⴷ 28
ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍ – ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ ⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⵉⴷⴰⵜⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ, ⴼⴻⴷⴻⵔⵉⵛⴰ ⵎⵧⴳⵀⴻⵔⵉⵏⵉ. « ⵏⴻⵜⵜⴰⵍⴻⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⴳⴻⵔ ⴰⵙⵙⵏ 15 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵕⴰⵜ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵧⴳⵀⴻⵔⵉⵏⵉ »,
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰ ⵙⴰⴽⵓⵣⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴻⴳ 2011, ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵡⴻⴽⵏⴰⵏⴻⵔ ⵏ ⴽⴰⴷⵀⴰⴼⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⵏⵖ. ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰ ⵙⴰⴽⵓⵣⵉ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵍⵍⴰⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⵍⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⵢ ⵉⵏⴻⴽⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵍⵉ ⵡⴻⵏⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⴽⴰⴷⵀⴰⴼⵉ ⴷⴻⴳ 1969.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – 3 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ, ⵊⴻⵔⵃⴻⵏ 16, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⴼⵕⴰⵏⵙⵉ-ⴰⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵛⴰⵔⵛⴰⵙⵙⵧⵏⵏⴻ ⴷ ⵜⵔⴻⴱⴻⵙ (ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ. « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⵜⵜ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵡⴻⵏⵟⴰⴳ ⴰⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵛⴰⵔⵛⴰⵙⵙⵧⵏⵏⴻ ⴷ ⵜⵔⴻⴱⴻⵙ. ⵢⴻⵏⵖⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ 3 ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵊⵔⴻⵃ 16 ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵊⵔⴰⵃ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴹⴻⵔⵔⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ