ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⴻⵓⵛⵓⵛⵓ) ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⴼⵔⵓⵙⵢⴰⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⴰⴱⵙⵓ) ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴱⴷⵓⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵜⴰⵙⴻⵏⴼⵜⴰⵢⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵓⵎⵉ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ « ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍⵎⴰⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵎⵍⵓ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵧⵏⵉⵧ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵓⵔ ⵢⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵎⵍⵓ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⴹⴻⵍⵎⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴻⵙⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵓⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ .
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⵢⵧⵔⴽ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⵉⴱⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⴻⵏ ⵢⵉⵙⵜⴰⴳⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵙⴰⵔⵢⵓ ⴷ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ.
ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ (ⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴻⵏ ⵉⵡⵏⵉⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉⵏ) – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ, ⵓⵍⴷ ⵙⵡⵉⵍⴻⵎ ⵎⴻⴳⵀⵉⴼⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵉⵔ ⵍⴻⵃⵍⵓ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵙ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ 12 ⵜⵓⴱⴻⵕ 1975, ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵉⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⴹⴹⵓ ».
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵄⴻⵢⵢⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴻⵎ ⵓⵍⴷ ⵙⴰⵍⴻⴽ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵏⴰⵡ « ⴰⵔⵎⴰⵙⴰⵢ » ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵡⵡⵉ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ « ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰⵡⵜ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵡⵏⵉⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ.
ⴱⵔⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵙ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ-ⴷ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⵏ « ⵡⴻⵙⵜⴻⵔⵏ ⵙⴰⵀⴰⵔⴰ ⵔⴻⵙⵧⵓⵔⵛⴻ ⵡⴰⵜⵔⵛⵀ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵓⴳⵔⵉⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⵓⵜ-ⴰ « ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵢ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵖⵣⴻⴼ » ⵏ ⵓⵡⴷⴰⴳ ⴰⵔⵓⵙⴹⵉⴼ ⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.
ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ) – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵏⵜⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⴻⵔⵔⴻⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵕⴰⴱⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵡⴻⵇ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵏⵓⴹⴻⴼ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵀⵔⴻⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵉ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵄⴻⵊⵍⴻⵏ » ⴰⵙⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵓⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴳⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴽⴰⵔⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵜⴰⵃⴻⵎⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵍⵡⴻⵍⵀⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴳⴻⵔⴳⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵕⴰⴱⵓⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵏ 2018.