ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷⵊⵓⵓⴷⵊ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:41   Ɣran-t : 58 n tikkal
ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷⵊⵓⵓⴷⵊ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵙⴼⵓⴳⵍ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷⵊⵓⵓⴷⵊ, ⴰⵢ ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1960.

ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⵃⵉⵎⵔ, ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵖⵔⴰⵏ ⵍⴼⴰⵜⵜⵉⵃⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⵇⵇⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵊǧǧⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵣⵉⵜ ⴰⵢ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵉ ⵓⵎⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⴹⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ ⴷ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵙⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴽⵓⵍⵍⵛ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵜⴱⵕⴰⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⵢⵙⵙⵔⵙ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵓⵡⵀⵀⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⵢ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵢⵜⵜⵃⵜⵜⵉⵜ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵉⵏ.

ⵎⴰ ⴷ ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴳⵓⵜⵜⴰⵍ, ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵓⵙ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ, ⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⴳ 1930 ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⵃⵉⵎⵔ, ⵢⴷⴷⴰ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⵖⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ 1950 ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵀⵍ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵢⵓⵍⵢ ⵖⵔ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷⴳ 1955 ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴰⵣⵉⵍ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.  

ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉⵢⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1960 ⵖⵔ 30 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

ⵔⵔⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⵜⴰⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷⵊⵓⵓⴷⵊ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:41     Taggayt : ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ     Ɣran-t : 58 n tikkal   Bḍu