ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⴷⴰⵢⴷⵉ-ⴷ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵃⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵍⴻⵢ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ 2012 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⵏⵏⴼⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵍⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵙⵛⵧ ⴷⴻⴳ 1992. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⵃⴰⵣⴻⵏ-ⴰⵙ-ⴷ 90 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⴻⵏ, ⵢⴻⵙ-ⵙ, ⵉ ⵜⴻⵇⵚⴻⴱⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⵚⵍⵉ ⵙ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ, ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏⵜ,
ⵊⵍⴼⴰ – ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵊⵔⵃⵏ 6 ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵀⵡⴰ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ǧⵍⴼⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ.
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵙⴼⵓⴳⵍ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⴽⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 59 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⵍⴰⴰⵎⵔⵉ ⵎⴰⴰⴷⵊⵓⵓⴷⵊ, ⴰⵢ ⵢⵖⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1960.
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ, ⵎⴰ ⵓⵍⴰⵛ, 6 ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴹⵔⵉⵎ, ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵛⵛⵄⴱⴰ, ⴷⴳ ⵡⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⴹⵊⵎⴰⵉ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ. ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵛⵀⴷⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵛⴼⴰⵏ ⵖⴼ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵖⵓⵣⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ, ⴷⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰ ⵡⴰⵏⵓ-ⵏⵏⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ 27 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⵍⵇⵢ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵖⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵉⵚⵃⵃⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⴽⴼⵍⵏ ⵙⴳ-ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵔⵓ ⵢⵎⵙⵓⵊⵊⵉ ⵓⵙⴹⵉⴼ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵛⵛⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴼⵍ-ⵏⵙⵏ. ⵟⴰⵖⵓⵣⵉ-ⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵎⵉ ⵓⵡⴹⵏ ⵖⵔ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵣⵉ, ⴱⴷⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵏ-ⴷ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵖⵙⴰⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵢⵟⵟⵔⴹⵇⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⵕⵎⵎⴰⵏⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵀⵔⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵛⴹⴹⵉⴹⵏ ⴷ ⵢⵔⴽⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ. ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ, ⴳⴰⵔ 1959 ⴷ 1961, ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴹⴹⴼ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵏⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴼⵉⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵔⵙ, ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵜⵜⵣⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵄⵜⵜⴱⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵡⵏⵖⵏ. ⵉⵖⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵏ-ⴰⵡⵢⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵇⴱⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⵏ-ⴰⵍⵙⵏ ⴰⵎⴹⴰⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵎⴰⴰⵔⴰⴼ.
ⵊⵉⵊⵍ - ⵍⴷⵉⵏ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵥⵢⴰⵎⴰ ⵎⵏⵚⵓⵔⵉⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ǧⵉǧⵍ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2017-2018, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⴰⵒⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵡⴰⴹ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵟⵉⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ, ⵔⵣⴰⵏⵜ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵙⴰⵀⵍⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⵏ ⴰⵣⵉⵔⵓⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⵍⵍⵓⵓⵜⵉ ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⵏ ⴱⵓⵓⴱⵍⵜⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉⵏ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵟⵉⵓⵓⴰⵏ, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵙⴳ ‘’ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵜⵔ’’ ⵉ ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ-ⵏⵏⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ǧⵉǧⵍ ‘’ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴹⵔⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⵉⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,3 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵢⵍⴷⵉⵏ ⵏ ⵔⵉⵛⵀⵜⵔ ⵉ ⴽⵍⵙⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵃⵎⵎⴰⵎ ⵍⵡⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵍⵍⵓⵏⵜ (ⵛⵔⴰⴰⴳ) ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. ⵟⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴳⵉⴳⵉ-ⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 01ⵀ16, ⵙⵉⴷⴳⵏⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ 5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵃⵎⵎⴰⵎ ⵍⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – 392 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ ⴷ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵙⵡⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ. ⴳⴰⵔ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ, 174 ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵄⴰⵢⴷ, 139 ⴷⴳ ⵎⵔⵢⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵄⵢⵓⵏ ⵍⵄⵚⴰⴼⵔ. ⵟⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ-ⴰ ⵜⵙⵙⴱⴳⵙ-ⴷ 250 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⵎⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010-2014, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 153,4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⵀⴰⵍⴽ ⵙⴰⵢⵓⵓⴷⴰ. 79 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵉⵎⴳⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ 21 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵡⵔⵜ, ⴰⵍⵍⴰⵓⵓⴰ ⴹⵊⴰⵔⵉ. ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, 7.700 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⴳⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⵉⵥⵜ-ⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ 80%, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ 85% ⵙⴳ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018.
ⵎⵉⵍⴰ– ⵟⴹⴹⴼ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵕǧⵉⵡⴰ, ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵉⵍⴰ, 108.260 ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵕⴽⴰ ⵜⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷ 15.916 ⵏ ⵜⵏⴽⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵓⴱⵥ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵃⴰⵜⵎ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ. ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵓⵡⴹⵏⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ ⵏ 38 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⵕǧ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵄⴰ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵎ, ⵜⴷⴷⴰ ⵜⴼⵔⵇⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⵡⵎⴽⴰⵏ-ⵏⵏⵉ. ⵎⵉ ⵜⴼⵜⵜⵛ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵃⴰⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ-ⴰ, ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⴷⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⵕⴰⵊ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ-ⵏⵏⵙ. ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵙⵏⵓⵣⵓⵢ ⵜⴰⴱⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ ⵓⵙⴹⵉⴼ. ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⵢⵢⵎ ⵙ 23,2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵡⵢⵏ ⴰⵎⵛⴽⵓⴽ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵇⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵍⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵓⵙⵙⴻⵙⵜⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ.
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ 90% ⵏ ⵔⵔⴱⵃ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵔⵔⴰⵎⵏ-ⴰ ⴱⴷⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵎⴰⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵖⵔⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ. ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵜⵎⴰⵛⵉⵏⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ, ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵍⴰⵜ, ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵎⵙⵏⵉ 3.000 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵉ ⵡⵙⵔⴰⴳ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ 9,7 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ. ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵄⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 15 ⵏ ⵜⵖⵙⴰⵔ, ⴰⴷ ⵢⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵡⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵏ-ⵏⴰⵙⵔ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵢⵉⵣⵏⵇⴰⵏ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵓⵍⴰⵢ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⴰⴷⴰⵖⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵓⵏⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵉ ⵏ ⵔⵓⴹⵔ-ⴰⵍⵛⵉⴰ/ⴰⵙⵙⵉⴳⵏⵉⴰ ⵍⵛⵏⵓⵔ. ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⵔⵣⴰ ⵜⵉⵎⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴽⴽⵍ ⵉ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵍⵙⵜⵓⵎ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵓⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ. ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⴷⵓ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴳⵍⵓ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴰⵟⵔⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵏⵡ 430 ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ (ⵉⵎⴰⵜⵡⵉⵍⵏ, ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ) ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ-ⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ.
ⵟⵉⴱⵙⴽⵔⵟ – ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⴱⵙⴽⵔⵜ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ ⴰⵢ ⵢⵎⵎⵓⵣⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⵡⴰⵔ ⵜⵜⵙⵔⵉⵃ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵎⴽⵍⵍⴼ ⵙ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵖⵔ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ. ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⴳⴰⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⴰⵍⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⴱⴱⴰⵥ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵢⵄⵔⴹ ⴰⴷ ⵉⵣⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵛⵓⵍⵍⵉⴹⵜ ⵎⵉ ⵜⵇⵔⵔⴱ ⵜⴽⵕⵕⵓⵙⵜ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵇⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ. ⵎⵉ ⴷ-ⵔⵔⴰⵏ ⵢⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⵜⴰⵛⵓⵍⵍⵉⴹⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵓⴼⴰⵏ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵔⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ 5, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⴼ ⵜⴰⵏⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⴷ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⴼⵜⵜⵛⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵛⴽⵓⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ. ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⴳⴰⵔ 24 ⴷ 47 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴷⵔⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ-ⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⵔ ⵜⵉⴼⵉⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵡⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵔⵉⴳⵏ. ⴰⵎⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ-ⴰ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴼⴰⴽⴰ ⴰⵙⵙⵡⵊⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⴷⵎⴰⵏⴻⵏ.