ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 15:40   Ɣran-t : 438 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ

ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵀⵔⴰⵡⴰ (ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 50 ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.

« 112 ⵏ ⵢⴻⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ 70 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴱⵧⵓⴱⴰⴽⴻⵓⵔ ⵙⴻⴷⴷⵉⴽ ⵜⴻⴳⴰⴳⵔⴰ. ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⴼⴻⴽⵀⴰⵔ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ, ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴰⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⴷⵓⵇⵇⵓⵙ-ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 17:06
ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5.000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 15:40     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 438 n tikkal   Bḍu