ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ: ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ – ⴰⵖⵍⵉⴼ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 14:08   Ɣran-t : 496 n tikkal
ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ: ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ – ⴰⵖⵍⵉⴼ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ (ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ) ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ.

ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ-ⴰ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴰⴼ.

ⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 15 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2018 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ ⵏ « ⴷⴻⵏⵉⵎ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴼⴰⵔⴰⵙ 20 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ 24 ⵏ ⵢⴻⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵙ 3 ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ.

ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ, ⴰⴼⴰⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⴻⴳⵏⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵉⵏⴻⵍⵡⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵜⴻⵍⵍⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵙⵙⵉⴵⵡⴻⵏ.

ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵟⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⵍⵓⴳⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵏ 51/49%, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵛⴻⵔⴽⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⵛ&ⵀ, ⵜⴻⵅⴰⵍⴳ ⴷ ⵙⵏⵜⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵟⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵜⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴽ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵟⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵒⴰ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵢⴻⵙⵇⴰⵎ-ⴷ 170 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵅⴷⴻⵎ 25.000 ⵏ ⵢⴻⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵎⵎⴻⴷ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 15:05
ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ: ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ – ⴰⵖⵍⵉⴼ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Meɣres 2018 14:08     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 496 n tikkal   Bḍu