ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:53   Ɣran-t : 16 n tikkal
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵢⴻⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴳⴰⵔ 19 ⴷ 23 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ (ⴰⵏⴳⴻⵎ) ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴽⵙⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵔⴻⵏ ⴰⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏⵜ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ. ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵏⵔⴰⵔ ⵓⵏⵏⴻⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴷ ⵡⴻⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ.

ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⴻⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵎ ⵡⴻⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⵜⵉⵕⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵎⵙⴰⵍ ⵉ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ-ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:53     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 16 n tikkal   Bḍu