ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:17   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴰⵡⵢⴻⵏ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⴽⴻⵕⵕⵓⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵏ 1800 ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ 600 ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ.

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ 2 ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⴳⵓⴰⵏⴳⵣⵀⵧⵓ ⵙⵀⵉⵒⵢⴰⵔⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ (ⴳⵙⵉ) ⴷ ⵛⵀⵉⵏⴰ ⵙⵀⵉⵒⴱⵓⵉⵍⴷⵉⵏⴳ ⵜⵔⴰⴷⵉⵏⴳ ⵛⵧⵎⵒⴰⵏⵢ (ⵛⵙⵜⵛ).

ⴰⴳⴰⵜⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵇⴰⵎ 175 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⵎⵎⴻⵕ-ⵉⵜ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ, ⴰⵀⵛⴻⵏⴻ ⴳⵔⴰⵉⵔⵉⴰ, ⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴳⵙⵉ ⴷ ⵛⵙⵜⵛ, ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ ⴷ ⵜⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵀⴻ ⵀⵧⵏⴳⵢⴰⵏ.

ⴰⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓ ⴷⴻⴳ 26 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ 199,9 ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ ⴷ 29,95 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵀⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴰⵣⵣⴰⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ 24 ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵡⴰⵙ (43,68 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵔⴰⴳ). ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ, ⵜⴰⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:28
ⴰⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵉ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵔⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 14:17     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu