ⵢⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 17:19   Ɣran-t : 17 n tikkal
ⵢⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵔⴰⵀⵎⴰⵏⴻ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ-ⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⴰ. ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴻⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ,

ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⵜⵙⴰⴷⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵧⵓⵢⴰ ⵢⴻⴼⵙⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵍⵍⴰⴳ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⵙ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ ⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵢⴻⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵔⵧⵓⴽ ⴱⴰⵀⴰⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵇⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵣⴳⴰⵔⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 17:19     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 17 n tikkal   Bḍu