ⵟⴰⵏⵣⵔⵓⵖⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 16.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ (ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:34   Ɣran-t : 27 n tikkal
ⵟⴰⵏⵣⵔⵓⵖⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 16.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ (ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ)

 

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵓⵡⴹ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ (ⵍⵒⵒ) ⵖⵔ 16.074, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵓⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⵖⵔ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵇⵄⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⴳ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴼ ⵡⵜⵀⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⴰ-ⴰⵙⵏ-ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ-ⴱⵏⵓⵏ 2247 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⴷⴳ 24 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ 93 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ.

ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉ, ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ, ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵎⵙⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⵏ 14-203 ⵏ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2014 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵏⵡⵉ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵃⴰⵣ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ.  

ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴽⵢⴷ ⵏ 16.074-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ, 9.779 ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⵉⵙⵎⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ-ⵏⵙⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ 6.295 ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ. 3.956 ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⵜⵏ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴳⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵇⵏⵚⵓⵍⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ 15.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⴳⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵏⵣⴷⵓⵖⵜ.

ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵜⵉⵎⵙⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵉ ⵓⵅⴱⴱⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵀⵍⵜ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉⵎⵙⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ « ⵜⵡⵡⵓⵔⴰ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵉⵏ ». 

ⵟⴰⵏⵣⵔⵓⵖⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 16.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ (ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:34     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 27 n tikkal   Bḍu