ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 Fuṛaṛ 2018 16:32   Ɣran-t : 87 n tikkal
ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)

ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴻⵔⵎⵧⵓⵔⵉ.

ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵖⵓⵏ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏⵜ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰ (ⵙⵉⴰⵀⴰ). ‘’ⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ ⵉ ⵓⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴽⴼⵓⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

ⴰⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 Fuṛaṛ 2018 16:32     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 87 n tikkal   Bḍu