ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ  ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 20:03   Ɣran-t : 88 n tikkal
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ  ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉǧⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴽⴼⴰⵏ (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⵏⵏⵔⵏⴰ ⵖⵔ 2,13 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 2,12 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵣⴳⴳⴰⵔⵜ.

ⵟⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⵖⴹⵎ ⵙ ⵙ ⵜⵉǧⴰⵡ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ (84% ⵏ ⵜⴼⴰⵟⵓⵔⵜ) ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ 1,8 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 897,35 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⴷ ⴰⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 904 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ (+101%).

ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉǧⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴽⴼⴰⵏ (ⵜⵉⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⵙⵍⵄⴰ), ⵜⵡⵡⴹ ⵖⵔ 328,22 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⴳⴰⵔ 1,22 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴷⵔ ⵙ 894 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ.

ⴰⴽⴽ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴽⴼⴰⵏ ⵉ ⴷ ⵓǧⵡⵏ ⵢⵡⵡⴹ ⵖⵔ 18.255 ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 79.983 ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 11:59
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ  ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 20:03     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 88 n tikkal   Bḍu