ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 5 ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:18   Ɣran-t : 915 n tikkal
ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 5 ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⵕ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, « ⴰⵍⴳⵔⵉⴰ ⵉⵏⴼⵔⴰⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔ 2018 ».

ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ 12 ⴷ 14 ⴼⵓⵕⴰⵕ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵟⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ (ⴰⵣⵓⵎⴱⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵍ) ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵟⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ (ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ), ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ, ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵙⵙⵡⵉⵙ.

ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⵎ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵔⵓ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⵟⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵓⵎⴷⵉⵏⴰⵏ (ⵟⵓⵙⴰ) ⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⴰⵡⴰⵜ, ⵎⵙⵜⵖⴰⵏⵎ, ⵡⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵟⵏⵙ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ-ⴰ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵀⵍⵜ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⴳⵣⵓⵎⵏ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴷⵓⵕ ⴷⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⴼ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ.

ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ-ⵏⵏⵙ, ⴷⴰⵖ, ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ-ⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⴳ-ⵙⵏ ⵓⵙⵙⵜⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ ⵉⵏⵣⵣⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰⵏ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⴱⵏⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵍⵣⴰⵣⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⵏ.

ⵍⴰ ⵙⵙⴼⵔⴰⵢⵏ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵣⵓⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4.000 ⵏ ⵢⵉⵏⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⵎⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳⴰⵔ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:20
ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ 5 ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Fuṛaṛ 2018 19:18     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 915 n tikkal   Bḍu