ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⵔⵉ: ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 11:07   Ɣran-t : 921 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵇⵇⵍ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⵔⵉ, ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵇⵍⵄ ⵖⵔ ⴱⵉⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ) ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
« ⵖⵜⵙⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳ ⴰⵀ4016 ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⴱⵉⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵇⵍⵄ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵢⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴷ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵓⵏⵉⴰ ⴱⵔⵜⵓⵓⵛⵀ.
 
ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵇⵍⵄⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 9:30 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⴱⵓⴱⴱ 47 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ, ⵢⵇⵇⵍ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:30 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵚⴳⴳⵎⵏ ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ. ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵔⵓⵙⵓ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵇⴰⵎ ⵓⵚⴳⴳⵎ-ⵏⵏⵙ ⵖⵍⴰⵢ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ.
 
ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ, ⵀⴷⴷⵏⴻⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴰⵙⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⴽⴰⵏ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⴽⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵜⵓⵓⵛⵀ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵏⴷⵃ ⵜⵎⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ, ⵓⵍⵢⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵇⵙⴷⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:26
ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⵔⵉ: ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 11:07     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 921 n tikkal   Bḍu