ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 09:03   Ɣran-t : 471 n tikkal
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ (ⵍⵒⵒ), ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ 200.000 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵜⵄⴷⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⴰⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵙ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴰⵚⵓⴽⴰⵏ (ⵏⵒⵉ) ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ-ⴷ ⵖⵔ-ⵙ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵎⵎⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰ ⵉ 2700 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵙ ⵍⴽⵔⴰ (ⴰⴰⴹⵍ) ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ 2001.
 
ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.
 
Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 11:49
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⵙⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Fuṛaṛ 2018 09:03     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 471 n tikkal   Bḍu