ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ: ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Fuṛaṛ 2018 13:11   Ɣran-t : 895 n tikkal
ⴱⵛⵛⴰⵔ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵚⵢⴰⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⴱⵛⵛⴰⵕ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵥⵓ ⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ.
 
‘’ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵔⵜ, ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ, ⴰⴽⴽ ⵍⴼⴰⴽⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴷⵉ ⵟⴰⵄⵡⵉⵏⵜ, (20 ⴽⵎ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵟⴰⵖⵉⵜ), ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ’’, ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵇⴹⴰⵕⵏ ⵉ ⵣⵎⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵅⴷⵎⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ.
 
ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴱⴳⴳⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵎⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵢⵣⵔⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 22.877 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 99 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⴹⴱⴱⵕ ⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:26
ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ: ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ ⴰⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Fuṛaṛ 2018 13:11     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 895 n tikkal   Bḍu