ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵄⵣⵣⵎⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 14:07   Ɣran-t : 474 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ "ⵟⵟⴼⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⴰⵀⴷ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴷⴳ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵡⵓⵍⵎⵏ", ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵢⵓⴷⵔⵏ ⵍⵙⵡⴰⵎ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵕⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ".
 
"ⴰⴼⵓⴷ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⴰⵢ ⵅⴷⵎⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⴳⵎⵏ, ⴰⴷ ⵃⴰⴷⵔⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵡⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⴰⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⵟⵟⴼ ⴷ ⵍⵄⴰⵀⴷ ⵏ ⵡⵅⴷⴰⵎ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⴰⵢ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵡⵓⵍⵎⵏ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⴷ-ⵢⵖⵕⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⵎⵏⵉ, ⵟⴰⵀⴰⵔ ⴽⵀⴰⵓⵓⴰ, ⴷⵉ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴱⵓⵓⵜⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵄⵉⵡⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷⵉ ⵟⵖⵔⴷⴰⵢⵜ.
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:27
ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵄⵣⵣⵎⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Fuṛaṛ 2018 14:07     Taggayt : ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ     Ɣran-t : 474 n tikkal   Bḍu