ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵏⵢⵉ ⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵍⵠⵉⵣⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵔⵔⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⵉⵏⵡⵉⵢⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⴷ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴻⵔⵎⵧⵓⵔⵉ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵜⴰⵣⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ, ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⵙⴰ (ⵙⵉⴰⵀⴰ), ⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ-ⵜⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵏⴹⵉ, ⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵎⵧⵓⵔⵉ. ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵉⴽⴽⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉⴳⵜ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⴼⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉǧⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⴽⴼⴰⵏ (ⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ) ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵍⴽⵏⵙⵉⵢⵉⵏ ⵛⴽⴹ/ⵙⴽⴹ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⵢⵏⵏⵔⵏⴰ ⵖⵔ 2,13 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵎⴳⴰⵍ ⵏ 2,12 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵟⵍⵖⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵜⵣⴳⴳⴰⵔⵜ.
ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ – ⴰⴷ ⴷ-ⵡⵊⴷⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⵏⵙⴰ ⵙ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ ⵏ 111 ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵜⵏ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⵕ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉ, ⴰⴱⴷⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵥⴰⴰⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴷ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ, « ⴰⵍⴳⵔⵉⴰ ⵉⵏⴼⵔⴰⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔ 2018 ».
ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ – ⵢⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵓⵎⵏ ⵓⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⴷⵓⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴳⵔ5 ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵔⴳⴳⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⴳⵔ5 ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ 700 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ.
ⵃⴰⵙⵉ ⵕⵕⵎⵍ– ⵢⵥⵥⵓⵏⵥⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⴰⵛⵀ, ⴰⴱⴷⵍⵎⵓⵓⵎⵏ ⵓⵓⵍⴷ ⴽⴰⴷⴷⵓⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴳⵔ5 ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵔⴳⴳⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴷⴰ ⵏ ⴳⵔ5 ⵙ ⵜⵖⵣⴼ ⵏ 700 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵇⵇⵍ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⵔⵉ, ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵇⵍⵄ ⵖⵔ ⴱⵉⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ) ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. « ⵖⵜⵙⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴼⴼⵓⴳ ⴰⵀ4016 ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⴱⵉⵔⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴰⴷ ⴷ-ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵇⵍⵄ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵡⵓⴳⵓⵔ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵢⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴷ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵓⵓⵏⵉⴰ ⴱⵔⵜⵓⵓⵛⵀ. ⴰⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⵇⵍⵄⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ ⵜⵉⵙ 9:30 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵉⴱⵓⴱⴱ 47 ⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ, ⵢⵇⵇⵍ-ⴷ ⵖⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 10:30 ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵚⴳⴳⵎⵏ ⵓⴳⵓⵔ-ⴰ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵏⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ. ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵔⵓⵙⵓ ⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⵡⵔⴷⴰⵏⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵇⴰⵎ ⵓⵚⴳⴳⵎ-ⵏⵏⵙ ⵖⵍⴰⵢ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ. ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖⵜⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ, ⵀⴷⴷⵏⴻⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴰⵙⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⴽⴰⵏ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⴽⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵔⵜⵓⵓⵛⵀ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵏⴷⵃ ⵜⵎⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ. ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵔⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ-ⵏⵏⵉ, ⵓⵍⵢⵏ ⵢⵎⵙⵉⴽⵍⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵜⵏ-ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵇⵙⴷⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ.
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⵉⴷ ⵟⵎⵎⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵜⴰⵏⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ (ⵍⵒⵒ), ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵔⵥⵎ ⵡⵙⵎⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ 200.000 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵡⵜⵄⴷⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵙⵙⵉⴳⴳⵣ ⴰⵏⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⵙ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵎⵍ-ⴰ ⴷⴳ ⵟⵕⵎⵉⵙⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴰⵚⵓⴽⴰⵏ (ⵏⵒⵉ) ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ-ⴷ ⵖⵔ-ⵙ 6.000 ⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵎⵎⴰⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰ ⵉ 2700 ⵏ ⵜⵏⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ ⵙ ⵍⴽⵔⴰ (ⴰⴰⴹⵍ) ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ 2001. ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵎⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵡⵣⵖⴰⵔ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵍⵙ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ.
ⴱⵛⵛⴰⵔ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵚⵢⴰⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵀⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⴱⵛⵛⴰⵕ, ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⵙⴻⵙⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵥⵓ ⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ. ‘’ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵔⵜ, ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ, ⴰⴽⴽ ⵍⴼⴰⴽⵢⴰ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵎⵙⴰⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴷⵉ ⵟⴰⵄⵡⵉⵏⵜ, (20 ⴽⵎ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵟⴰⵖⵉⵜ), ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ’’, ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 300 ⵏ ⵢⵇⴹⴰⵕⵏ ⵉ ⵣⵎⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵔⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1.000 ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵅⴷⵎⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 ⵉⴽⵔⵔⴰⵣⵏ. ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴱⴳⴳⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ, ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵎⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏⵜ ⵢⵣⵔⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 22.877 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 99 ⵉⵇⵏⵟⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⵢⵜⵜⵡⴰⵖⵍⵜⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵖⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⴹⴱⴱⵕ ⴰⴽⵔⵔⴰⵣⴰⵏ.