ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵎⵓⵙⵜⴰⵒⵀⴰ ⴳⵓⵉⵜⵧⵓⵏⵉ, ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴻⵡ ⴷⴻⵍⵀⵉ (ⵍⵀⴻⵏⴷ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵀⴻⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⵒⵉⵟⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵓⵔⵔⵉⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴷⵀⴰⵎⴻⵏⴷⵔⴰ ⵒⵔⴰⴷⵀⴰⵏ, ⵓⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⴷⵖⴰ ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ. ⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ 851 ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴵⴰⵡ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵔⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ.
ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ – ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ, 3500 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⴱⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴻⴼⴼⴰⵢ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵖⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵎⴻⵅⵣⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴼⵔⵉⴳⵧⵎⴻⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵛⵀⴻⴱⴰⵉⵜⴰ-ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴷⴰⵢⵕⴰ ⵏ ⴷⴻⵔⵄⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⵄⴰ, ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵢⴻⴼⴽ, ⴼⴰⵔⵉⴷ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵎⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵢⴻⴼⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⵓⴷⴷⴰⵎ-ⵉⵙ (ⴳⵉⵒⵍⴰⵉⵜ), ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵡⴰⵢ ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴻⴷⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵢⴻⴼⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ
ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ - ⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴻⴷⵔⴰⵔ, ⴰⵏⵏⴻⴳⵔⴰⵡ ⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵎⵓⵏ (ⴳⵜⵉⵎ) ⴷⴻⴳ ⵃⴰⵙⵉ ⴱⴰⵕⵓⴷⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵧⵜⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵛⴻⵒⵙⴰ. ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ, ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵍⵍⴻⴼ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ⵜⴰⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⴰⵏⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ
ⵜⴰƔⴻⵔⴷⴰⵢⵜ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 5000 ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵣⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵜⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵀⵔⴰⵡⴰ (ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 50 ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵕⴰⴽⵏⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⴱⴷⴰ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵎⴰ (ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵛⵛⴰⵛ ⵏ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ) ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ. ⴰⴱⴻⴷⴷⵓ-ⴰ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵔⴰⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴷ ‘’ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⵖⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵍⴼⴰⵜⵔⵧⵏ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵧⵏⵉⵛ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵙ (ⴷ ⴰⴼⵓⵔⴽ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ – ⴻⵏⵉⴻ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 7.600 ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ (ⵙⴻⴳ 3 ⵏ ⵢⴻⵙⵡⵉⵔⴻⵏ) ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵡⵡⵍⴻⵏ ⵙ ⵡⴻⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵔⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ.
ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵢⴻⵙⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴳⴰⵔ 19 ⴷ 23 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ (ⴰⵏⴳⴻⵎ) ⵙ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ « ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⴽⵙⴰⴱⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.