ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵍⴻⵙ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴰⵜⵜⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵜⵉⵎⴻⵖⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴼⵉⵄ ⴰⵎⴰ ⵉ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ, ⴰⵎⴰ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2020 ⴷ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵎⴰ ⵏⵇⵓⵔⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵏ ⵏ 2019, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ-ⴰ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ. ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵇⴻⵙ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ-ⴰ ⵙ 41%, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵀⴻⵢⵢⵉⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵉ, ⴱⴰⵙⵎⴰ ⴰⵣⵡⴰⵔ. ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⵖⵉⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ. ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵔⵓⴷⴻⵏ ⵉⴳⵣⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵣⵧⵓⴰⵔ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ-ⴰ, ⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 8.500 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵇⴰⵎⴻⵏ 145 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 355.000 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵥⵢⴻⵏ ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ-ⴰ.
ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵏ « ⵜⵧⵙⵢⴰⵍⵉ » ⵏ ⴱⴻⵟⵟⵉⵡⴰ (ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ) ⵢⴻⵙⵙⴰⴵⴻⵡ 18.000 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴱⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵟⵓⵏ ⴷ 400 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵥⵡⵉ ⵖⴻⵔ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵜⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⴻⴱⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵉⵙ-ⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ 23 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⵅⵍⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⴻⵛⵔⵉⴽⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵉⴵⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵜⵀⴻⵢⵢⵉⵏ-ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ-ⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ (ⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙⵖⵓⵔ ⵓⵎⴻⵙⵙⵉⵙ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ. « ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ, ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⵉⴷ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ. ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴰⵜⵎ ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵓⵏⵉⵛ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⵙⴻⵔⵠⵉⵛⴻⵙ, ⵉⵛⵧⵙⵏⴻⵜ, ⴰⴱ ⵛⵍⵓⴷ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵎⵣⴰⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵣⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵏⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷ ⵡⵓⵏⵊⵓⴳⴻⵏ ⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ. ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ 2017 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵏⴰ.
ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ - ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ, ⴽⴰⵎⴻⵍ ⵔⴻⵣⵉⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ « ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ». « ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⴻⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ. « ⵏⴻⵖⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ. ⵎⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴻⵏ ⵣⵉⵔⴻⴳ (40 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵕ), ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴻⵣⵉⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴰⴼⴰⵔⴻⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵓⵛⴰⵢⴰⴹ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⴻⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ, ⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⴻⵎ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵉⴵⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵏⴳⴰ-ⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ». ⵜⴰⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⴳⵉⵛⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵚⴽⴻⵏ-ⵜⵜ ⵙ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵔⴰⴼⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵛⴰⵏⵟⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ-ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵙⴻⴳⵣⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2021 ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉⵏⴻⵡⵙⵉⵢⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, « ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ. » ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ 18-11 ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ. ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ. ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵏⵥⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓ ⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ, ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔⵍ ⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ.