ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵖⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵏⵙⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ 19.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ), ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵇⴱⵍ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⵏⵜ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⵉⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵔⴰ ⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⴰⵏⵜ ⵏ 4.000 ⵎⵡ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵏⵇⴰⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3,6 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵓⵍⴰⵕⵏ, ⵢⵙⵙⵉⵎⵍ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵥⵡⵔⵜ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⵜⴻⵡⵙⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴻⵙⴽⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ.
ⵄⵉⵏ ⴹⴼⵍⴰ - ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵎⵎⵓⵣⴳⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵓⵍⴰⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵍⵉⵖ, ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⴹⴼⵍⴰ, ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵔⵙ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵎⵔⵓⴷ ⵏ ⵓⵕⵓⵛⵛⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⵢⵔⵣⴰ ⴰⵃⵣⵣⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ (ⵛⵓⴹⵉⴷ-19).
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵣⵡⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵔⴽⴰⴱ, ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⵏⵇⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵔⵓⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵒⴻⵒ+ ⵏ 12 ⵢⴱⵔⵉⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵉⴷ ⴰⴼⵍⴰⵙ-ⵏⵏⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵢⵙⵜⵏⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷⵔⵏⵜ ⵜⵉⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵢⵜⵡⴰⴷⵎⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵣⵡⵔⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2020 ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵡⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵓⵒⵉⵜⵕⵓⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⴷⵓⵍⴰⵕⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⴷ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴱⴻⵍⴰⵉⴷ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ ⵓⵙⵙⴰⵉⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⵣⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵛⵀⵉⴰⵍⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵉⵖⴻⴼ ⴷ-ⵜⵜⵔⵓⵙⵓⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵀⵧⵓⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎéⴷⵢⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵎⴻⵙ ⵙⵢⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵜ ⵛⵓⵙⵉⴷⴻⵔ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵖⵉⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⵎⴰⵍⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴽⴻⵍ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴽⴻⵔⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⴽⴽⴻⵙ-ⴰ ⵙ ⵓⵄⴻⴼⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⴷⵉⵏ ⵉ ⵜⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴷⵓⵇ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵃⵓⵣⴰ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ, ⵍⵉⴻⵙ ⵙⵏⵓⵛⵉ.