ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 14:37   Ɣran-t : 25 n tikkal
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵔⵔⴰⵏ-ⴰⵙ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵉ ⵜⵛⴻⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴻⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵉⵎ ⵡⵉⵙ 3 ⵙ ⵡⴻⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ.

ⵓⵙⴰⵏ-ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⵖⴰⵛⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴰⵀⵉⴻⴷⴷⵉⵏⴻ-ⴱⴰⵛⵀⵜⴰⵔⵣⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏ 1960 ⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵜⵓⴷⴻⴼ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵣⴻⵖⵖⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ-ⵉⵜⵜ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ ⵙ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵣⴳⴻⵔ ⵜⴰⵣⴻⵖⵖⴰ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⴹⴹⴱⴻⵍ ⴷ ⵍⵖⵉⴹⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕⴰⵏ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⵓⵍⴻⵢ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵣⴻⴼⴼⴰⵏⵜ ⵛⵀⴰⴼⵉⴰ ⴱⵧⵓⴷⵔⴰⴰ.

ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵔⴹⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ ⴰⵎⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵎ ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴱⴻⵏⵢⵧⵓⵛⴻⴼ, ⴻⵍ ⴳⵀⴰⵣⵉ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵛⵀⴰⵧⵓ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵜⵧⵓⵎⵉ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵜⴰⵢⴻⴱ, ⵎⴻⵣⵉⴰⵏⴻ ⵉⵣⵧⵓⵔⴰⵏⴻ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⴱⴰⴰⵣⵉⵣ, ⵎⴰ ⴷ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⵡⵜⴻⵏ-ⴰⵙ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ 10 ⵏ ⵢⴻⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⴻⵍ ⴱⴰⵀⴷⵊⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴻⵏⴰⵣⵉⵣ.

ⴷ ⵏⴰⴷⵉⴰ ⴱⴻⵏⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵅⵜⴻⵎ ⵛⵛⵏⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴻⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴻⵍ ⵀⴰⵛⵀⴻⵎⵉ ⴳⵓⴻⵔⵔⵧⵓⴰⴱⵉ « ⵜⵡⴻⵃⵃⴻⵛⵜ ⴻⵍ ⴱⴰⵀⴷⵊⴰ ».

ⵢⵓⵍⴻⵢ-ⴷ ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵎⴻⵣⵉⴰⵏⴻ ⵉⵣⵧⵓⵔⴰⵏⴻ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵢⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵛⵏⵓ « ⴰⵏⵙⵉ ⴷ-ⴽⴽⵉⵖ”, ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⵊⴱⴻⵏ ⵉ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵢⴻⵅⵜⴻⵎ-ⵉⵜⵜ ⵙ « ⵣⵣⵀⴻⵕ-ⵉⵡ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⴻⵏⵙⵉⴷ », ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵛⵔⵉⴼⴰ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⴻⵍ ⴳⵀⴰⵣⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ, ⵢⵓⵍⴻⵢ-ⴷ ⴱⴰⴰⵣⵉⵣ ⵙ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵡⴻⴳⴷⵓⴷ ⴰⵢ ⵢⵓⵎⴰⵔⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵙⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ “ⴱⵍⴰⴷⵉ ⵢⴰ ⴱⵍⴰⴷⵉ”. ⵎⴰ ⴷ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⵜⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⴻⵡⵡⵉⵇ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵎⴻⵥⵥⵉⵢⴻⵜ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⴻⵛⵏⴰ-ⴷ ⴰ ⵜⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ-ⵉⵡ ».

ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵛⵀⴰⵧⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵍⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵛⵏⵓ « ⴻⵍ ⴽⴻⵙⴱⴰ ⵡⴰⵏⴰ ⵡⵍⵉⴷ’ⵀⴰ », ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵣⵍⴰⵜⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ.

 

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵏⴻⵡⵡⴰⵕⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 14:37     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 25 n tikkal   Bḍu