ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵉⵎⵙⴻⴹⵕⵓⵢⴻⵏ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴰⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 11:58   Ɣran-t : 101 n tikkal
ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵉⵎⵙⴻⴹⵕⵓⵢⴻⵏ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴰⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ

ⵜⵉⵣⵉ-ⵡⴻⵣⵣⵓ- ⵍⵎⵙⴻⴹⵕⵓⵢⴻⵏ  ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ  ⵔⴰⵉ ⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵡⴻⵣⵣⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴻⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ.

 ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵜⴰⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵡⴻⵣⵣⵉⵍⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ "ⵍⵎⵓⵊⴰ", ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴷⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵛⴰⵔⵜⵀⴰⴳⴻ (ⵊⵛⵛ) ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵏⵃⴰⵙ ⴷⵉ 2015., ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵏⴻⵙ ⵢⴻⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ ⴷⵉ ⵚⵚⴻⵏⴼ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵓⵎⵉ ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ "ⵉⵣⵎⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵔⴻⵏ" .

ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵡⴻⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴰⵀⴰⵔ ⴱⵧⵓⴽⴻⵍⵍⴰ, ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⴽ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵖⴻⵣⵣⵉⴼⴻⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵉⵅⵓⵚ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ".

 

ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵉⵎⵙⴻⴹⵕⵓⵢⴻⵏ ⴱⴻⵍⴽⴰⵛⴻⵎⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵔⴰⵉ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 11:58     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 101 n tikkal   Bḍu