ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: « ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ » ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:35   Ɣran-t : 38 n tikkal
ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: « ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ » ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ

 

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ » ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⵓⵓⵙⵙⴰⵎⴰ ⵔⴰⵉ, ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ (ⵟⴰⵖⵔⴷⴰⵢⵜ).

ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵢⵖⵣⵔ ⵏ ⵎⵥⴰⴱ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ. ⵟⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵎⵥⴰⴱⵉⵢⵏ ⵜⴻⵜⵜⵣⵣⵉ ⵖⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ.

ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵔⴳⴰⵣ, ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⵔ ⵡⵓⵔⵜⵉ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⵏⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵎⵍⵏ, ⵉ ⵓⵎⵙⵀⴰⵏⴰⵢ, ⴰⵎⴷⴰ-ⴰ, ⴰⵎⴽ ⴰⵢ ⵜⵜⴰⵍⵢⵏ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵔⵓⴼ ⴷ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵜⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴼⴽ ⵍⵖⵍⵍⴰ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ.

ⵙⴳ ⵡⵓⵔⵜⵉ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵢⴰⵡⵢ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⴰ ⵖⵔ ⵜⵏⵎⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴹⵉ ⴰⵢⴷⴳ ⵖⵔⵔⴼⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵥⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵥⴰⴱ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⴰ, ⵙⴳ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⴹ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ. ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⵙⴽⵏⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵚⵚⵏⵄⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴽⵏⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⴼⵀⵎⵏ ⴰⵎⴽ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵜⵜⴳⵏ.  

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵙⵙⴽⵏ-ⴷ ⵓⵓⵙⵙⴰⵎⴰ ⵔⴰⵉ, ⴷⴳ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⵏⵏⵙ, ⵚⵚⵏⵄⴰ ⵏ ⵡⴳⵍⵉⵎ, ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⵍⵇⴰⴼⵏ, ⵉⵛⴹⴹⵉⴹⵏ ⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵍⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵔⵏⵉⵢⵏ-ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵙⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⵏ ⵉ ⵓⵍⵓⴼⴰⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵍⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ.

ⴳⵔⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⴰ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⵏⴳⴰⵏⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵏⴹⵉ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⴳⵣⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵅⵓⵚⵚⵏ.

ⵉⴼⵓⵕⵙ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵏ 40 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵏ ⴰⵏⵛⵜ ⴰⴽⴽ ⵓⵎⵉ ⵢⵣⵎⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

ⴰⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵢⴰⴽⴰ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ. 17 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵟⵣⵎⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⴻⵏ, 7 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ 7 ⵏ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ.

ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: « ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵢⴳⵕⴰⵕⵏ » ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⵜⵛⵛⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:35     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 38 n tikkal   Bḍu