ⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:31   Ɣran-t : 35 n tikkal
ⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ (ⵧⵏⴷⴰ) ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017, ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴼⵔⴻⵇ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵙⴰⵎⵢ ⴻⵍ ⵀⵧⵛⵉⵏⴻ ⴱⴻⵏⵛⵀⴻⵉⴽⵀ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵙ 8.7% ⵎⴰ ⵏⵇⵓⵔⴻⵏ-ⵉⵜ ⵙ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016, ⵙ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 5,1 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵅⴻⵍⵚⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵎⴰⵀⵍⴻⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ-ⴰ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⵜⵉⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017, ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ (ⵧⵏⴷⴰ) 960 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ 560 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵡⵔⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.

ⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 Fuṛaṛ 2018 16:31     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 35 n tikkal   Bḍu