60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:43   Ɣran-t : 36 n tikkal
60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ »

ⵒⴰⵔⵉⵙ – 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵖⵡⴰⵙ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ, ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, « ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ », ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢ-ⵉⵜ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ: « ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ? ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ ⴰⵢ ⵏⴻⵏⵏⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⵡⴰⵍ-ⴰ. ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⵍⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵓⵙ (ⵙⵙⴻⵔⴽⴰⴵⵉ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) , ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷⴻⴳ 18 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1958,

ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵉⵜ. ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⵎⵎⴰ ⵡⵉⴷ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵄⴻⵜⵜⵉⴱⴻⵏ, ⴷⵉⴷⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⵔⴻⵙ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ. ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ « ⴰⵍⴳⴻⵔ ⵔéⵒⵓⴱⵍⵉⵛⴰⵉⵏ », ⴷ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢ ⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵀⴻⵔⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ ⵏ 1955, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵢⴻⵔⵖⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵓⴼⴼⵉⵔ ⴷⴻⴳ 1956. ⵉⵏⵓⴷⴰ ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵎⴻⵙ ⴰⵎⵉⴷⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1957, ⴷⵖⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵄⵔⴻⵇ ⴰⵓⴷⵉⵏ. ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵧⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ ⵜⴻⵏⵖⴰ-ⵜ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵉⵇⴰⵔⵔ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⵎⴻⴹⵍⴻⵏ ⴰⵓⴷⵉⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵏⵖⴰⵏ-ⵜ. ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⵥ ⴰⵍⵍⴻⴳ, ⵓⵡⵢⴻⵏ-ⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⴱⵢⴰⵔ (ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵃⵔⵉⵛ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ). ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ, ⵓⵡⵢⴻⵏ-ⵜ, ⴷⴻⴳ Ɣⵓⵛⵜ ⵏ 1957, ⵖⴻⵔ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴽⵉⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵓⵛⵛⴻⵜⴽⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⵉ ⵡⵓⵡⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵏⵉⵍⵙ ⴰⵏⴷⴻⵔⵙⵙⵧⵏ, ⴷ ⴰⵎⴰⵥⵔⴰⴳ ⴰⵢ ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵓⵙⴰⵏⵏⴻ (ⵙⵙⵡⵉⵙ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵥⵥⴻⵄ-ⵉⵜ ⵙⵙⵡⵉⵙ ⴷⴻⴳ 1966 ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⵓⴳⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵔⴰⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⴰⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⴻⵠⵉⴻⵜⵏⴰⵎⵉⵢⴻⵏ, ⵜⴰⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵎⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵍⴻⵧ ⵎⴰⵜⴰⵔⴰⵙⵙⵧ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⴰⵍⵍⴻⴳ, ⵉ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵔⵓ ⵜⴰⴳⴳⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⵉⴽⵓⴽⵔⴰ ⵛⵡⵉⵟ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⵉ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ ⵓⴱⵓⴳⴰⵟⵓ-ⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵡⴻⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵔⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⵉ. ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⵙⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵉ ⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⴰⵍⵍⴻⴳ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⵍⴻⵧ ⵎⴰⵜⴰⵔⴰⵙⵙⵧ, ⵔⵧⵍⴰⵏⴷ ⵔⴰⵒⵒⴰⵒⵧⵔⵜ (ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⴱⵓⴳⴰⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵓⴷⵉⵏ) ⴷ ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ ⴱⵔⴰⵓⵏ. ⵜⴰⵎⴻⵟⵜⵓⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴳⵉⵍⴱⴻⵔⵜⴻ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⴻⵎⴽⴻⵏ ⵜⵉⵡⵔⵉⵇⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴷⴰⴽⵜⵉⵍⵓ. ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵥⵔⴰⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵔⵓⵙⴼⵓⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵊⴻⵔⵧⵎⴻ ⵍⵉⵏⴷⵧⵏ (ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵏⵓⵉⵜ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴼⵖⴻⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵉ ⴷⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⴱⵧⵓⵀⵉⵔⴻⴷ », ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴳⴻⵧⵔⴳⴻⵙ ⴰⵔⵏⴰⵓⴷ ⴷ ⵊⴰⵛⵇⵓⴻⵙ ⵠⴻⵔⴳⴻⵙ ⵙⵙⵓⵎⵎⵍⴻⵏ-ⴷ ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵊⴰⵀⴻⴷⵜ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⵢⴻⵃⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴱⴻⵙ ⴷ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ. « ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴻⵖⵖⴻⵔ ⵡⴻⵇⵔⴰⵃ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵖⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⴰⵢ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⵉ ⴰⵔⵎⵉ, ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵎⴰⵛⵉ ⴷ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⴰⵢ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵓⵃⴻⴽⴽⵓ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵖ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ-ⵏⵏⵉ ⴷ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⴰⵢ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵖ ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵜⵜⴰⴱⴻⵖ, ⴷⵖⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴻⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵢ ⴳⵉⵖ ⴰⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴽⴽⵉⵖ ⴰⴹⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵏⴻⴽⴽ ⵙⴻⵍⵍⴻⵖ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵖⴰⵏ ⵏ ⵢⴻⵔⴳⴰⵣⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵄⴻⵜⵜⴰⴱⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵓⵖⴰⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵟⴻⵏⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵉⵏⵓ ». ⵢⵓⴳⴳ-ⴷ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵥⵔⴰ « ⵉⵎⴻⵃⴱⴰⵙ ⵜⵜⵣⴻⵍⵍⵉⵏ-ⵜⴻⵏ ⵙ ⵜⵢⵉⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴻⴱⴱⵓⵣⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⴹ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵙⵄⴻⵔⵇⴻⵏ-ⴰⵙⴻⵏ-ⵜⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴷ ⵜⵢⵉⵜⴰ, ⴰⵔⵎⵉ ⵓⵔ ⵥⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵏⵉⵏ ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⴰⵙⵏⴻⵀⵎⵓ ⵙ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⴻⵄⵡⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵥⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵉⴷⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵓⵔⵉⵛⴻ ⴰⵓⴷⵉⵏ « ⵢⴻⵄⵔⴻⵇ », ⵢⵓⴼⴰ-ⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵓⴱⵥⴻⵏ-ⵜ 24 ⵏ ⵢⴻⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ-ⵉⵙ, « ⵜⵄⴻⵜⵜⴻⴱ-ⵉⵜ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ-ⵉⵢⵉ ». ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⴰⵔⴱⵉ ⵜⴻⴱⴻⵙⵙⵉ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ, ⴷ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵛⵀⴻⵔⵉⴼ ⵣⴰⵀⴰⵔ. ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵅⴻⵍⵄⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵛⴻ-ⵧⴱⵙⴻⵔⵠⴰⵜⴻⵓⵔ, ⵍ’ⴻⵅⵒⵔⴻⵙⵙ ⴷ ⵍ’ⵀⵓⵎⴰⵏⵉⵜé. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⴻⵔⵜⴽⵉ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵏⴷⴻⵔ ⵎⴰⵍⵔⴰⵓⵅ, ⵔⵧⴳⴻⵔ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⴷⵓ ⴳⴰⵔⴷ, ⴼⵔⴰⵏⵛⵧⵉⵙ ⵎⴰⵓⵔⵉⴰⵛ ⴷ ⵊⴻⴰⵏ-ⵒⴰⵓⵍ ⵙⴰⵔⵜⵔⴻ ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ-ⴰ, « ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵎⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ » ⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵥⴻⵔ, ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵍⵍⴻⵙ, ⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ».

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 11:54
60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ « ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:43     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 36 n tikkal   Bḍu