ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017 : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:14   Ɣran-t : 89 n tikkal
ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017 : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ

 

ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ – ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ "ⴷⵊⵉⵍⵍⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵍⵉⵎ" ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017’’.

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ‘’ⵄⴰⵡⴷⴻⵜ ⵃⴰⵔⵔⴰⴳⴰ’’ (ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵔⵔⴰⵇ).

ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ "ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⵍⴻⴽ ⴱⵧⵓⴳⵓⴻⵔⵎⵧⵓⵀ" ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵢⵓⴽⴰ ⵜⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴹⵔⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ, ⵢⵓⵔⴰⵔ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵎⴰⴰⵎⵔⵉⴰ ⵙ ⵓⵔⴰⴼⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵙⴰⵎⵉ ⵣⴻⴱⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵧⵔⴰⵢⴰ ⵙⵉⵎⵧⵓⴷ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ, ⵎⵎⵓⴽⵏⴻⵏ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ "ⴻⵍ ⴳⵓⴻⵔⵔⴰⴱ ⵧⵓⴰⵍ ⴳⵀⴰⴱⴰ" () ⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ-ⵏⵏⵉ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵖⵍⴻⵏ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⴰⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉ, ⵏⵉⵛⵧⵍⴰï ⴽⵀⴰⵍⴰⵉⵜⵧⵠ ⵢⵓⵔⴰⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ ⵎⴰⴰⵎⵔⵉⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⵊⵧⵓⵀⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⴰⴳⵀⵍⴰ.

ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴼⵓ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ-ⴰ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵙ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ‘’ⵜⵉⴼⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⴳⵉ’’ ⵉ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2016.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⴱⵏⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵣⵉⴽⴽⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵡⵍⵉⴼⵉⵏ, ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⴼⴰⵔⴻⵙ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ, ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵙⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵊⴻⵇⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵔⴰⵃ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ.

ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵜⴰⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ ‘’ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017’’ ⵜⴻⴱⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2017 ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵣⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⴻⵍ ‘’ⴰⴷ ⵏⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⴰⵎⴻⵣⴳⵓⵏ’’. ⵜⴻⵔⵎⴻⵙ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵇⵙⴻⵏⵟⵉⵏⴰ, ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ, ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵎⵄⴻⵙⴽⴻⵔ, ⵄⵉⵏ ⴷⴻⴼⵍⴰ, ⵙⵙⵓⵇ ⴰⵀⵔⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵛⵍⴻⴼ, ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵟⵟⴻⵔⴼ, ⵙⵄⵉⴷⴰ, ⴳⴰⵍⵎⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ.

 

ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017 : ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 16:14     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 89 n tikkal   Bḍu