ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 15:32   Ɣran-t : 88 n tikkal
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ

ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴳ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ (1914/1978) ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ.

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵓⵒⵥⵔⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵎⵙⵏⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵏⴰⵎⴷⴰⵏ ⵏⴰⴷⵉⵔ ⵎâⴰⵔⵓⵓⴼ, ⵢⵛⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵙ ⵓⴱⵢⴰⵏⵓ, ⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ‘’ⴰⵎⵚⴷⴷⵔ ⵃⵙⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵎⵓⵔⵙⵉⵍⵉ’’, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⵔⵏⴰ-ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵛⵏⵉⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⵔⴰⵎⵍ ⵎⴰⵢⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵏⵣⴳⵜ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵉⵙⴳ ⴼⵔⵃⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵢⵉⵎⵙⵀⴰⵏⴰⵢⵏ.

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⵓⵙⵖⵏ, ⵏⴰⴷⵉⵔ ⵎâⴰⵔⵓⵓⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴼⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⵖ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Fuṛaṛ 2018 11:56
ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 Fuṛaṛ 2018 15:32     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 88 n tikkal   Bḍu