ⵟⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵟⵥⵓⵔⵉ ⵏ « ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼ » ⵜⴳⴰ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Fuṛaṛ 2018 19:28   Ɣran-t : 969 n tikkal
ⵟⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵟⵥⵓⵔⵉ ⵏ « ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼ » ⵜⴳⴰ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵟⴳⴰ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ « ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⵉ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵜⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵍⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵉⴹ, ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴹⴳ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⵏ ⵔⵉⵛⵀ ⵎⵉⵅ, ⴷⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⵀⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵇⴷⴷⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵎⴰ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⴰⵎⴰ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵇⴷⴷⵎ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ « ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⴽⴽ » ⴷⴳ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷⴰ ⵍⴰⵎⵔⵉ, ⵜⵉⵎⵙⴱⴷⴻⴷⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷ ⴰⵇⴷⴷⵎ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ.

ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⴰ-ⵏⵙⵏ, ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴷⵓⴱⴰ ⵜⵓⴱⵔⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴱⴰⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵉⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴳⵍⵓⵙⴰⴽⵙⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵟⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵟⵥⵓⵔⵉ ⵏ « ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼ » ⵜⴳⴰ-ⴷ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Fuṛaṛ 2018 19:28     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 969 n tikkal   Bḍu