ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:02   Ɣran-t : 564 n tikkal
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ

 

ⵜⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵉ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⵀⴰⵛⵏ ⵀⴰⵍⵓⵓⴰⵏ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ (ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ) ⴷ ⵀⴰⵎⵉⴷ ⴱⵉⵍⴽ (ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵣⵉⴽ) ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ 2002, ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ 2016 ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ 1995 ⴷ ⵉⴽⵙⴰⴱⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵍⵊⵀⴷ ⴷ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴷⴷⵓ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴷⴰⵖ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⴰⵏⵥⵥⴰⵡ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.

ⴰⴼⴰⵔⵙ-ⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ, ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ. ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⵔ ⵡⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴳⵡⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⵜⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵡⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵥⴰⵢⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⴹⵎⵏ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ.

ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵍⵓⵓⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴳ ⵡⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⵙ ⵡⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

« ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵇⵇⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵔⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵙⵄⵓ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵄⵓ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ.

« ⵢⴰⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵙⵄⴰ ⴷⴰⵅⵍ-ⵉⵙ ⵚⵚⵉⴼⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵎⵢⴰⵍⵍ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵔⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ-ⴰ. ⴹ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵏⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴳⵔ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ.

ⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵍⴽ, ⵢⵏⵛⴷ-ⴷ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵙ, ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ (ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵜ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. « ⵟⵉⵎⵙⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵡⵥⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⴳⵓⵓⵎⵣⵉⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴽⴽⴰ-ⴷ ⵙⴳ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵥⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ. « ⵟⵉⴷⵖⴰⵔ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ » ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ.

ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ (5) ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ. ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⴷⴰⵖ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ. ⵃⴷⵕⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵔⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵙⵏⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ.

ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 15:02     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 564 n tikkal   Bḍu