ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 14:59   Ɣran-t : 636 n tikkal
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ

 ⵜⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⵎⵢⵓⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ.

ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ (ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ) ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.

ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵔⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵙⵏⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⴰ.

ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴳⵏ ⵢⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ, ⵀⴰⵛⵏ ⵀⴰⵍⵓⵓⴰⵏ (ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ), ⵀⴰⵎⵉⴷ ⴱⵉⵍⴽ (ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵣⵉⴽ), ⴰⴱⴷⵔⵔⵣⴰⴽ ⴹⵓⵓⵔⴰⵔⵉ (ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⴷ ⴱⵓⵓⴷⵊⵎⴰ ⴰⵣⵉⵔⵉ (ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ).

ⵟⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵙ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵡⵙⵎⵏⴹⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵇⴷⴷⵎ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴱⴷⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ-ⴰ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ 1996, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵙⵜⵄⵕⴼ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴳⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ 2002, ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵏ 2016 ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⴷ ⵏ ⵢⵙⴳⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⵢⵃⵡⴰⵊ ⴰⵙⵙⴱⴳⵙ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:31
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Fuṛaṛ 2018 14:59     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 636 n tikkal   Bḍu