Print this page

ⵟⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ "ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ" ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 19:27   Ɣran-t : 87 n tikkal
  • Bḍu
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - "ⵟⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ", ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ ⵛⴹⴰⵃ ⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵕⴰⴼⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⵖⵓⵕ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ "ⴰⴳⵏⵉ" ⵏ ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ  (ⴱⵓⵓⵎⵔⴷèⵙ), ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.
 
ⵟⴹⵕⴰ-ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵎⵓⵓⴼⴷⵉ-ⵥⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⵓⵍⵉ ⴰⵔ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵥⵏⴰⴳⵓⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵅⴷⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵓⵍⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵢⵏ, ⵢⵡⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⴷⵉ 90 ⵏ ⵜⴷⵇⵉⵇⵉⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵢⵜⵜⵓⵃⵜⵜⵎⵏ ⴰⴷ ⵜǧǧ ⵍⴱⵕⵊ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⵉ ⵟⴼⵉⵍⴰⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵥⵥⴹⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
ⴹⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⵜⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵙⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⴷⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵢⵓⵖ ⴰⴷⴳ ⵓⵎⵙⵍⴰⵢ, 22 ⵉⵛⵟⵟⴰⵃⵏ, ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⵔⴽ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, "ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⵉ ⵍⴱⵄⵉⴷ" ⵙ ⵜⵎⴰⵛⴰⵖⵜ (ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ), ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⵍⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵀⴳⴳⴰⵕ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵅⴷⴷⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵙ  "ⵟⴰⴽⴰⵎⴰⵜ".
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:31
ⵟⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ "ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ" ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 19:27     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 87 n tikkal   Bḍu