« ⵟⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ » ⴷ ⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 14:00   Ɣran-t : 788 n tikkal
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ « ⵟⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ », ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ ⵙⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ.
 
ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵇⴹⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔⴰⵏ-ⵜⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵓⵇⴷⴷⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⴹⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵀⴰⵎⵉⵜⵓⵓ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
« ⴰⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⴱ ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⴱⵓⵔ-ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵙ 3 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ).
 
ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ « ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴽⵓ ⵓⴳⵡⵡⴰⵍ », ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⵏ « ⵓⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ             .
 
ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵍⴻⵍ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙⵖⵏⵡ ⴷ ⵓⵃⴽⴽⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ.
 
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵟⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ » ⵢⵙⵙⵊⵀⴰⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.
 
ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵙⴹⵔⴰ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵟⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴼⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵎⵏⴰⴷⵉⵢⵏ.
 
ⵅⴱⴱⵔⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵙⵡⵊⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵟⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 12 ⴷ 17 ⵎⵖⵔⵙ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⵥⵓⵓⴱⵉⴷⴰ ⴽⵓⵓⵜⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⴱⴰⵏⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ ».
 
Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 Fuṛaṛ 2018 14:31
« ⵟⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ » ⴷ ⴰⵎⵎⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Fuṛaṛ 2018 14:00     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 788 n tikkal   Bḍu