ⵟⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 13:57   Ɣran-t : 662 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴱⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵏⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ, ⵣⵉⴽ, ⴷⴳ « ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵔ. »
 
ⵟⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵎⵓⵓⴼⴷⵉ-ⵥⴰⴽⴰⵔⵉⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵟⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵟⵉⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵏⵉⵏⴳⵅⵉⴰ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵟⴷⴰⵎⵙⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵟⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ 150 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ, ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵔ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵟⵟⵔⴽ, ⵄⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵚⵔ.
 
ⵟⵉⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵎ ⵢⵀⵓⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵏⴳⵅⵉⴰ, ⵓⵢⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵅⵉⵏⵊⵉⴰⵏⴳ, ⴷ ⵢⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵊⵉⴰⵏⴳⵙⵓ ⴷ ⴳⴰⵏⵙⵓ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴳ « ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵔ ».
 
« ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵔ » ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵍⵇⵔⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⵍⴻⵍ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⵙⵢⴰ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵙⵔⵙⵏ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ-ⵙⵏⵜ ⵜⴻⵜⵜⵣⵓⵎⵓⵍ-ⴷ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵄⵕⴼⵏ ⵢⵙ-ⵙ ⴷⴳ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 26 ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ 25 ⵟⵓⴱⵕ 1971.
 
ⵟⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵎⴰⵓ ⵟⵙ ⵟⵓⵓⵏⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴼⵔⵀⴰⵜ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵛⵜⵎⴱⵕ 1960.
 
ⴹⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⴰⵍⵉ ⵔⴷⵊⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⴰⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⵏⵏⵉ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ, ⵀⵉ ⵍⵉⴰⵏⴳⵊⵉ, ⵢⵛⴽⵕ-ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⵏ ⴳⴰⵔ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵡⵔǧⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵖⵔ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ.
 
ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 25 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ-ⵜⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵢⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ. ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ « ⵜⵙⴽⵜⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ » ⵏ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⴰⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴱⴷⵓ « ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ».
ⵟⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 19 Yennayer 2018 13:57     Taggayt : ⵉⴷⵍⴻⵙ     Ɣran-t : 662 n tikkal   Bḍu