ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ - ⵜⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ "ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ" ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵣⴻⴼⴼⴰⵏ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴷⵊⴻⴷⵉⴷ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ "ⴱⵓⴷⴰⵡ", ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴹⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⴰⵢⴰ, ⵉ ⴷ-ⵏⵏⴰ ⵍⴻⵇⵔⵓⴱ-ⵉⵙ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⴻⵔⵃⵓⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴷⴻⴳ
ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ – ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵀⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ (ⵓⴳⵜⴰ), ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵚⵓⴽⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵊⵉⵔⴰⵏⴻⵏ (ⵧⵏⴷⴰ). ⵙⵙⴰⵔⵎⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⴻⵖ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵙⴽⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵢⵉⴳⵔⴻⵏ
ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ – ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵜⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⵉⵒ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⵣⴰⵢⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ. ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰ, ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴻⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⴳ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ). ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴰⵣⵣⴻⴷⵉⵏⴻ ⵎⵉⵀⵧⵓⴱⵉ ⵢⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ ⵉⵎⵙⴻⴹⵔⵓⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏⵡⵉⴷ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵔⴻⵣⴽⵉ ⵎⴻⵜⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵏⵧⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴽⴻⴱⴰⵉⵍⵉ ⵉ ⵢⴻⵡⵡⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (ⵎⴻⵔⵔⵓⴽ), ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵜⵔⴰⵡⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⴻⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 11 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ. ⴰⵎⵙⴻⴹⵔⵓ ⴰⵔⴻⵣⴽⵉ
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴻⴼ ‘’ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ’’ ⵖⵔⴰⵏ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⴽ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⵣⵉⴽⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵎⵔⴰⵃⴻⵏ ⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⴻⵏ… ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵓⴽⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ
ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – 6 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵥⵓⵏⵥⴰⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⴰⵍⵉ ⵣⴰⴰⵎⵧⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵏⴻⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ-ⴰ, ⵙⴰⵍⵉⵀⴰ ⵛⵀⴻⵔⴱⵉ, ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ. « ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ-ⴰ, 4 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⴻⴷⵕⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ ⴷ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ. ⵎⴰ ⴷ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ
ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵜⵉⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵧⵓⵍⵧⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⴻⵔⵉ (1917-1989) ⵉ ⵔⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳⴰⵏ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ (ⴼⴰⴼⵎ). ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ, ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴰⵎ ⵜⴷⵓⵍⵉ ⵏ ‘’ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ’’ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ (ⴼⴰⴼⵎ), ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙⴰⵉⴷ ⵧⵓⵍⴻⴷ ⴽⵀⴰⵍⵉⴼⴰ,
ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵉⵙⵓⵔⴰ-ⴰ ⵉⵡⴻⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵎⵓⴽⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ (ⴼⴰⴼⵎ), ⵢⴻⵏⵏⴰⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵎⵙⴻⴹⵔⵓ, ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴱⴻⵏ ⵢⴰⵍⴰ, ‘’ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⴼⵉⵍⵍⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ’’. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ-ⴰ, ⵉⵇⴻⵍⵍⵄⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ
ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ – ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵡⴻⵣⵍⴰⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵄⴻⵏⵏⴰⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏ (ⴼⴰⴼⵎ). ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⴻⵔⵜ-ⴰ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵙⴻⵏⵥⴻⵔ ⵏ ⵙⴰ (07) ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⵀⴰⵔⴰⵜⵀ ⴰⴱⴷⴻⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⴻⵣⵍⴰⵏⴻⵏ,