ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵛⵏⵏⴰⵢ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⵏⴳⵓⵍⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵙⴰⴷⴽ ⴱⵓⵓⵣⵉⵏⵓⵓ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵥⴹⵡⵓ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵜⵥⵔⴰⵎ ⵍⵃⵔⵚ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉ ⵏⵙⴼⵓⴳⴳⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴹⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ "ⵟⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵜⵓⵃⵣⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴰ ⵎⴰⴳⴷⴰⵍⵉⵏⴰ", ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵀⵎⵉⴷⴰ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⵜⵉⴽⴽⵔⵡⵉⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵔⵉⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵃⴽⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵥⴹ ⴰⴼⵔⵔⵉⵖ-ⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵎⵉⴳⵣⴰⵎⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵍⵖⵓ ⵓⵏⴳⴰⵍ-ⵉⵙ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⵍⵙ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵍⴻⵄⴼⵓ ⵏ ⵢⵓⵛ ⵙⴻⴳ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ– ⵜⴰⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⵣⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵕⵕⵡⴰⵃ ⵏ « ⵓⵛⴻⵏⵏⴰⵢ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ » ⵢⴻⵔⵏⵓ « ⵢⴻⵣⵣⵓⵣⴻⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵓⵜⵡⵉⵏ » ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵉⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ,ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⴰⵄⴻⵣⵣⵉ-ⵙ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵓⴹⴻⵏ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⴰⵢⴰ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⵓⴼⴻⵖ-ⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵙⴻⵥⵔⴻⴳ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ’ⴻⵏⴰⴳ (ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⴰⵏⵉⵏ) ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ (20) ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵡⵍⴻⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴻⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵔ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴻⵣⴼⴰⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵥⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵢⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵍ ⵉⵄⴻⵣⵣⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ ⵙⴻⴳ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵔⵡⴰⵃ-ⵉⵙ ⵢⴻⴵⴵⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵔ-ⵉⵙ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵢⴻⵡⵡⴻⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴰⵔ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴱⴰⵔⵉⵣⵢⴰⵏⵉ, ⴷⵉ ⵍⵄⴻⵎⵕ-ⵏⵏⴻⵙ 71 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵉⵓⵍⴻⵏ, ⵉⴷ-ⵡⴻⴽⴽⴷⴻⵏ ⵡⵉⴷ-ⵉⵜ-ⵉⵇⴻⵔⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴱⵜⴻⵕ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⴼⴰⵛⴻⴱⵓⴽ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⵓⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⵣⵣⵉ ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⴷⵉⵔ, ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵛⵉⵄⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ".