ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⴰⵣⴼⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴽⴰⵣⴷⴰⵔⵍⵉ, ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵄⵎⵔ-ⵉⵙ 99 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - "ⵉⴷⵉⵔ ⵍ'éⵜⴻⵔⵏⴻⵍ" (ⵢⵉⴷⵉⵔ ⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍ), ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵇⵇⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⵓⴷⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵛⵛⵏⴰ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ, ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵓⵔⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵎⴻⵔ ⵡⵓⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴰïⴷ ⴽⴰⵛⴻⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵥⴻⵔⴳⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ, ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ-ⴰ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵄⵎⴻⵕ-ⵉⵙ 71 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵥⵓⵔⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴱⴻⵏⴷⵓⴷⴰ ⵜⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵇⵚⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ (ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ), ⴰⵇⴻⵍⵍⴻⵄ ⵏ ⵓⵛⴰⵏⵟⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉ ⵉⵛⴰⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ ⴷⴻⴳ « ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ, ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵔⴰⵏ » ⴳⴰⵔ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵍ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵇⴻⴷⴷⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵓⴷⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ (ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ) ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ. ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵙ ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴳⴰⴽⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵡⵉ ⴷ « ⴰⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴷⴰⵏ », « ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ » ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ. ⵎⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ « ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ » ⵏⴻⵖ « ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⴻⴳⵎⴰⵏⴻⵏ », ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏⴼⴻⵍ. ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⵙⴻⴱⴰⵏⴻ, ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, ⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⴱⵧⵓⴽⴻⵔⵔⴰⵙ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴷⵓⴱⴰ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵢⴰⵀⵉⴰⵧⵓⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵙⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵖⵓⵏⵜ ⵎéⵎⵓⵔⵢⴰ, ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ, ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔ ⵢⴰⵍ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵙ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⴰⵔⴰ ⵀⴷⵓⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 58 ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴳⵔⴻⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⴰⵣⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵇⴻⵔⵟⴰⵊ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 5 ⴷ 13 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.
ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ – ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵡⴻⵀⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴳⴻⵔ 5.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⴽⴻⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⴻⴹⵔⵉⵜ, ⵉ ⴰⵖ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ.
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵔⵍⵉⵏ, ⵏⵧⵔ-ⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴰⵧⵓⴰⵎ, ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⵜⴰⵎⴻⴽⵍⴰⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⴱⴻⵜⵜⵉⵏⴰ ⵀⴻⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢⴰⵛⵀ, ⵢⴻⵡⵡⴹⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵖⴻⵔ 82 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵔⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⵜⴰⵚⴻⴽⴽⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ.
ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ – ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵔ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ, ⵃⵡⴰⵊⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏⵜ. ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⵉⵏ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⴳⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ-ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ » ⴰⵢ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2012, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴱⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵡⵓⵜⴰ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵃⵡⴰⵊⴻⵏ ⴰⵚⴻⴳⴳⴻⵎ. ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵍⴻⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⴱⴻⵏⴷⵊⴻⵎⴰⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴼⵓⴽⴻⵏ-ⴷ ⵢⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ 91 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵡⵓⵜⴰ ⴰⵢⴰ. ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⴰ, 26 ⵏ ⵢⵉⴷⴻⴳⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵄⴱⴰⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ. ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ « ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ », ⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵏⴻⴷⵕⵓⵎⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵚⴻⴳⴳⵎⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⴻⵏⵏⴰ, ⵡⵍⴰⴷ ⵍⵉⵎⴰⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵏⵓⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵙⵃⴰⵇ ⵟⵟⴻⵢⵢⴰⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵏⵉ ⵏ ⵍⵄⵓⴱⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵜⴻⵏⵜⵉ ⵜⵜⴼⵉⵛⵛⵉⵜⴻⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵔⵣⴻⵏⵜ ⴰⵔⴰ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.