ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⴽⴰⵔ (ⵧⵏⴷⴰ) ⵏⵏⴻⵔⵏⴰⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2017, ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵏⴻⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴼⵔⴻⵇ ⵉ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ.
ⵒⴰⵔⵉⵙ – 60 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵖⵡⴰⵙ ⵓⵏⴻⵖⵎⴰⵙ ⵎⴻⵛⵀⵓⵕⴻⵏ, ⵀⴻⵏⵔⵉ ⴰⵍⵍⴻⴳ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵎⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, « ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ », ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ ⴰⵢ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢ-ⵉⵜ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ. ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⵓⵔⴰ-ⴷ: « ⴰⵄⴻⵜⵜⴻⴱ? ⵙⴻⴳ ⵣⵉⴽ ⴰⵢ ⵏⴻⵏⵏⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⵡⴰⵍ-ⴰ. ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵙⴻⵍⴽⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴽⵓⵔⵎⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕⵓⵙ (ⵙⵙⴻⵔⴽⴰⴵⵉ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ) , ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷⴻⴳ 18 ⴼⵓⵕⴰⵕ 1958,
ⵎⵙⴻⵜƔⴰⵏⴻⵎ – ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ "ⴷⵊⵉⵍⵍⴰⵍⵉ ⴱⴻⵏⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⵍⵉⵎ" ⵏ ⵎⵙⴻⵜⵖⴰⵏⴻⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ 2017’’. ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴻⵖⴹⴻⵎ ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴽⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⴻⵍ ‘’ⵄⴰⵡⴷⴻⵜ ⵃⴰⵔⵔⴰⴳⴰ’’ (ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵔⵔⴰⵇ).
ⵜⵍⵎⵙⴰⵏ – ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⵚⵔ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍǧⵎⵄⴰ ⴷⴳ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴹⴰⵍⵉ (1914/1978) ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 40 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ-ⵉⵙ.
ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ – ⵟⴳⴰ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵜ ⵏ « ⵎⴰⵡⴰⵇⵉⴼ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵜ ⵉ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵥⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵜⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵍⴽⵎⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⵉⴹ, ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.
ⵜⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴰⵢ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵉ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.
 ⵜⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⵎⵢⵓⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ.
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵣⴼⴰⵏ "ⵎ", ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵅⴷⵎ ⵡⵎⵙⴹⵕⵓⵢ ⵓⵎⴰⵔ ⵥⴰⴳⵀⴰⴷⵉ ⵢⵜⵜⵓⵄⴷⴷⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⴹ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵛⵓⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⵎⵙⴹⵕⵓⵢ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵇⴷⴷⵎⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵢⵜⵜⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⴷⵉ 70 ⵉ ⵜⴷⴷⵇⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵖⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵚⵚⵏⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. "ⵎ", ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵓⵣⴰⵏⵜ ⵢⵜⵜⵓⴹⵍⵎⵏ, ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵎ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⵇⵇⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴹⵍⵜ. ⵟⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⵢⵡⵡⵉ-ⵜⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴷⵖⴰ ⵜⴹⵕⴰ-ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵓⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵙⵍⵍⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵣⵣⵀⵉⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵎⵏⵉⵡⵍ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⵏ.
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - "ⵟⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ", ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ ⵛⴹⴰⵃ ⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵕⴰⴼⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⵖⵓⵕ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ "ⴰⴳⵏⵉ" ⵏ ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ (ⴱⵓⵓⵎⵔⴷèⵙ), ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⵟⴹⵕⴰ-ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵎⵓⵓⴼⴷⵉ-ⵥⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⵓⵍⵉ ⴰⵔ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵥⵏⴰⴳⵓⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵅⴷⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵓⵍⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵢⵏ, ⵢⵡⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⴷⵉ 90 ⵏ ⵜⴷⵇⵉⵇⵉⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵢⵜⵜⵓⵃⵜⵜⵎⵏ ⴰⴷ ⵜǧǧ ⵍⴱⵕⵊ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⵉ ⵟⴼⵉⵍⴰⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵥⵥⴹⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ. ⴹⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⵜⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵙⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⴷⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵢⵓⵖ ⴰⴷⴳ ⵓⵎⵙⵍⴰⵢ, 22 ⵉⵛⵟⵟⴰⵃⵏ, ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⵔⴽ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, "ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⵉ ⵍⴱⵄⵉⴷ" ⵙ ⵜⵎⴰⵛⴰⵖⵜ (ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ), ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⵍⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵀⴳⴳⴰⵕ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵅⴷⴷⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵙ "ⵟⴰⴽⴰⵎⴰⵜ".
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ « ⵟⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ », ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ ⵙⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ. ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵇⴹⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵓⵔⴰⵏ-ⵜⵏⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵓⵇⴷⴷⵎ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ-ⴰ, ⴹⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵀⴰⵎⵉⵜⵓⵓ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ. « ⴰⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⴱ ⵢⵓⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵜ ⵜⵓⴷⵍⵉⴼⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⴱⵓⵔ-ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⵙ 3 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ). ⵟⵉⴳⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵓⵎⵉ ⵙⵎⵎⴰⵏ « ⵍⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵢⵉ-ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵃⴽⵓ ⵓⴳⵡⵡⴰⵍ », ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⵏ « ⵓⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⵓⵕⵓⴼⵉⵜ . ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵍⴻⵍ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙⵖⵏⵡ ⴷ ⵓⵃⴽⴽⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ. ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⵟⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ » ⵢⵙⵙⵊⵀⴰⴷ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 100 ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ. ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵙⴹⵔⴰ-ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵟⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⵖⴱⵓⵍⴰ ⵟⵉⴼⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵎⵏⴰⴷⵉⵢⵏ. ⵅⴱⴱⵔⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴰ ⴷ-ⵙⵙⵡⵊⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵟⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ 12 ⴷ 17 ⵎⵖⵔⵙ ⴷⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ. ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ, ⵥⵓⵓⴱⵉⴷⴰ ⴽⵓⵓⵜⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵙⴱⴰⵏⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵎⵉⵜ ».