ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵔⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⴻⵔⵡⴰⵙⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ 

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 16:49   Ɣran-t : 76 n tikkal
ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵔⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⴻⵔⵡⴰⵙⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵖⴻⵔ 26 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ, ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵔⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⴻⵔⵡⴰⵙⵢⴰ, ⵙⴻⴳ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵙⵏⴻⴱⴳⵉⵏ ⵢⵉⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ. ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ "ⴰⴷ ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴻⵇⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⴻⵎⵜⵉⵍⴻⵏ-ⵉⵙ ⴰⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉ,

ⴰⵙⴻⵔⴱⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴽⴻⵔⵡⴰⵜⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ. ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⴻⵔ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉ, ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵣⵢⴰ ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵔⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴽⴻⵔⵡⴰⵙⵢⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⴵⴻⵎⵄⴰ ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ 
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 16:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 76 n tikkal   Bḍu