ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ "ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ" ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 14:30   Ɣran-t : 74 n tikkal
ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ "ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ" ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ

ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ- ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴷⵉⵜ, ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵖⴻⵔ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ (ⵓⴰ), ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ "ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ". ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ-ⵉⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ,

"ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ, ⵜⵖⴻⵏⵏⴻⵙ ⵓ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⴷⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ. ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵛⴰⵙⴰⴱⵍⴰⵏⵛⴰ, ⵖⴻⵔ ⵜⵖⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵡⴻⵙⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷⵉ ⴷⵓⵔⴱⴰⵏ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵉⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴻⵔ ⵢⴻⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⴱⴻⴷⴷⵓ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⵣⵍⴻⵛ). "ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⴰⴳⵉ ⵢⴻⵣⴷⵉⵏ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵍⵓⵏ, ⵎⴻⴱⵍⴰ ⵛⵛⴻⴽ, ⵙ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ", ⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵓⵢⴰⵃⵢⴰ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵣⴳⴰ ⴷ "ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⵉⵜ ⵉⵔⴻⵏⵏⵓⵏ ⴰⴼⵓⴷ" ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴼⵕⵉⵇⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 Meɣres 2018 14:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 74 n tikkal   Bḍu