ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:56   Ɣran-t : 96 n tikkal
ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵄⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ, ⵓⴼⴰⵏ ⵖⵓⵔ-ⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⴻⵏ, ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⴻⴽⴽⴻⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ

ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵄⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⴰⴵⵉ ⵍⵎⴻⵅⵜⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ (34) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ, ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⴻⵏ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢⴻⵏ, 3.000 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵔⵖⴰⵏ, ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵉⵏ (12) ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⴰⵔⴻⵏ, ⵜⵥⴰ (09) ⵉⵎⴰⴼⴼⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵓⴱⵥⴻⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏⵜ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ‘’ⵟⵟⴼⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴷⵓⴼ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2), ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ 9,330 ⴽⴳ ⵏ ⴽⵉ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵔⵔⴻⴳⵍⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4), ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ 2.518 ⵏ ⵜⴻⵇⵔⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴻⵅⵅⴰⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ ‘’ⵜⵓⴱⵥⴰ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ (06) ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ’’

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴽⵔⴰⴹⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 96 n tikkal   Bḍu