ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ: ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:48   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ: ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴳⵀⴰⵏⵉ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018.

 ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴻⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⵉⵜ, ⵜⴰⵄⴻⵙⵙⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⴽⴰⵎⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵙⴻⴽⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

 48 ⵏ ⵢⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⴷⴻⴳ 7 ⵏ ⵢⵉⴱⴻⴷⴷⴰⵍⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ 7 ⵏ ⵢⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, 42 ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ, 35 ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⴷ 22 ⵏ ⵢⴻⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴱⴻⵏⵏⵓⵏ. ⵢⴰⵍ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴻⴱⵄⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⴹ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 65 ⴷ 75 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⴷⴷⴰⵡ 30 ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ.

 ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵢⴻⵙⵄⴰ 1.132 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵃⵔⵉⵛ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⴻⴼ (48 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ) ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵡⵊⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ 2019, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ ⵜⴻⵖⵣⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⵔ 1.216 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵣⴰⴰⵍⴰⵏⴻ: ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ-ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵡⴻⵊⴷⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ 2018
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 Meɣres 2018 15:48     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu