20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ (ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 17:25   Ɣran-t : 9 n tikkal

ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ – ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵊⴻⵍⵍⴰⴱⵜ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⵖⴻⵔ 2023, ⵉ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵙⴽⵉⴽⴷⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵎ’ⵀⴰⵎⴻⴷ ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⵙⴻⴷⴷⵉⴽⵉ. ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵎⵉ ⵢⴻⵍⴷⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵎⴻⵍⵜ ⵎⴻⵏⵡⴰⵍⴰ

ⵜⴰⴳⵣⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵖⵍⴰⵍⵜ (ⵛⵙⵒ) ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1955, ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴻⴷⴷⵉⴽⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ-ⴰ, ⵇⴱⴻⵍ ⴰⴽⴽⴰ ⵡⴻⵔⴵⵉⵏ ⴷ-ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵜⴻⴼⴽ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⴻⵏ ⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ. ‘’ⴰⴷⵔⵉⵎ-ⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵉⵍⴰⵏ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴼⴰⵔ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ ⵙⴻⵍⵍⴰⵎⵉ, ⴷ ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵙⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

20 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵥⵔⴻⴼ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵢⴻⵣⵡⴰⵔⴻⵏ (ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 12 Meɣres 2018 17:25     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu