ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ : ⵓⴳⴰⵔ 669 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 17:30   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ : ⵓⴳⴰⵔ 669 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 669 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵎⴷⵏ). ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ⵜⵓⴱⴻⵥ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ 11 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵓⴷⴻⴳ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵚⴰⴼ, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵜⵜⵉ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ 455 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⴻⵏ 214,225 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2)’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ (ⴰⵏⵒ) ‘’ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵙⴰⵡⵉⵏ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵣⵉ’’, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ‘’ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ, ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴻⵙⴽⴻⵔⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴻⵜⵜⵉ ⵉⵔⴻⴽⴱⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵄⴻⴱⴱⴰⵏ34 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⴰ’’.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ : ⵓⴳⴰⵔ 669 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵉ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 Meɣres 2018 17:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu