ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ’’ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ’’

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 17:38   Ɣran-t : 17 n tikkal
ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ’’ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ’’

 

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ (ⵀⵛⴰ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ (ⴰⵒⵙ), ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⴰⴷ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ-ⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ’’ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ’’, ⵙ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵙⵓⵖⵍⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵙⴹⵉⵙ

ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ. ⴰⵎⵢⵉⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵔⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⵖⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵙⴻⵣⴳⵉ ⵛⵡⵉⵟ ⵛⵡⵉⵟ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⵛⴻⴳⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵓⵔⴰⵔ 2016. ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ, ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⵓⴳⵏⴻⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⴳⴰⵍⵉⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵓⴳⴳⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⵉ ⵉ ⵢⵉⵣⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ’’ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ’’
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 17:38     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 17 n tikkal   Bḍu