ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜ ⴷ 14 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 16:38   Ɣran-t : 23 n tikkal
ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜ ⴷ 14 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵏ 14 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ 2,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵅⵙⴰⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵖⴻⵍⵍⴻⵜ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ, ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018, ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 14 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, 2,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵅⵙⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⵟⴻⵔⴹⴻⵇ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⵍⴻⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵡⴻⵙ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵒⴰⵣⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ), ⵜⵓⴷⴰ-ⴷ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⵜⵓⴱⴻⵥ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵏⵏⵄⴰⵎⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2) ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵇⴻⵏⵟⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴰ ⴹⴹⴼⴻⵏ 225.885 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⵄⵉⴷⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2).

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⵓⵔⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵙⵓⴼ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜ ⴷ 14 ⵏ ⵍⵎⵉⵏⴰⵜ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 16:38     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 23 n tikkal   Bḍu