ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ : ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ’’ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ’’ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ‘’ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ’’ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 16:22   Ɣran-t : 18 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ : ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ’’ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ’’ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ‘’ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ’’ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 35 ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵉ ⵍⴰ ⵉⴷⴻⵔⵔⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ, ⴷⵖⴰ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ. ‘’ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵜⵛⵓⴷ ⵙⴻⴳⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ ⵓⵎⵉⵀⵉ

ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵇⵇⴻⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵥⵔⵉⵅⴼⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ, ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴻⵍⵍⵉⵅⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵛⵡⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵟⵟⵔⴰⴷ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵏ-ⵉⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ. ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ‘’ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵔⵏⵓ-ⴷ ⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵉ ⵜⴻⴼⴼⵔⴻⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴼⴼⵔⴻⵏⵜ, ⴷⵖⴰ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵣⵏⵓⵣⵓⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴻⵀⵢⵓⴼⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴼⴻⵅⵙⴰⵢⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ, ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⵖⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴰⵖⴻⵏ, ⵓⵙⴻⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵢⴻⴼⵖⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵉ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵉⴽⵍⴰⵙⵉⴽⴰⵏⵉⵢⴻⵏ’’.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ : ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴷ ’’ⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ’’ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ‘’ⵓⵛⵇⵉⵔⵔⴻⵡ ⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ’’ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 07 Meɣres 2018 16:22     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu