ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ: 31 ⵏ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Meɣres 2018 13:11   Ɣran-t : 11 n tikkal
ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ: 31 ⵏ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – 31 ⵏ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵡⴻⴼⵔⴰⴹ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵍⵖⵓ.

« ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵡⴻⴼⵔⴰⴹ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ), ⵜⵓⴼⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018, 31 ⵏ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⴰⵢⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⴻⵣⵣⵓ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ) ⴷ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5) 4 ⵏ ⵜⴽⴰⵣⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⴻⵇⴹⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ-ⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰ ⵏ ⵔⵔⵚⴰⵚ”, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴻⵎⴹⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴷⴻⴳ ⴱⵓⵕⴵ ⴱⴰⴷⵊⵉ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), 8 ⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵓⴼⴰⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵔⵉⵙⵜ, 5 ⵏ ⵜⴻⴼⴹⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵇⵇⴰⵔⵉⵏ ⴷ 800 ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⵖⵓ.

ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴻⴹⴹⴻⴼ-ⴷ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⴷⴰⵢⵜ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 9) 9 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵉⴳⵕⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴽⴽⵔⴻⵏ. ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴱⵥⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵍⴻⵎⵙⴰⵏ, ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ ⴷ ⵉⵏ ⴳⴻⵣⵣⴰⵎ, 24 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵉⵔⵓⵙⴹⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵡⴻⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ: 31 ⵏ ⵜⵍⴻⴼⴼⵓⵖⵉⵏ ⴰⵢ ⵙⴷⴻⵔⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⴱⵉⵔⴻⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 Meɣres 2018 13:11     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 11 n tikkal   Bḍu