ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 15:40   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵛⴻⵔ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ. ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⴻⵍ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵏⵙⵉⵔⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ,

ⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2018 ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ ⴳ. ⵀⵉⵛⵀⴰⵎ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⴵⴰⴱⴻⵔ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ. ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ, ‘’ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ 6 ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵢⴻⵡⵡⵉ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⵃⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵧⵠ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵞⵞⴰⵔⴻⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ, ⵡⵉⵏ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ‘’ⵉⵙⴻⵎ-ⵉⵙ, ⵔ. ⴰⵀⵎⴻⴷ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏⴰⴱⵓ ⵃⵎⴻⴷ ⵉ ⵉⴽⴻⵛⵎⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⴻⵎⵎⴰⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2012’’.

 

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⵎⵎⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵔⴵ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉⴵ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴰⵙⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 15:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu