ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:30   Ɣran-t : 9 n tikkal

ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⴰⴳⴻⵍⴷⵓⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍ ⴰⵣⵉⵣ ⴱⴻⵏ ⵙⴰⵧⵓⴷ ⴱⴻⵏ ⵏⴰⵢⴻⴼ ⴱⴻⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ-ⵙⴰⵧⵓⴷ, ⵉⴳⴰ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵛⴻⵔ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵏⵧⵓⵔⴻⴷⴷⵉⵏⴻ ⴱⴻⴷⵧⵓⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⵜⴰⵢⴻⴱ ⵍⵧⵓⵀ. ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵜⴻⵔⵙ ‘’ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵔⵣⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵓⵛⵔⵉⴽ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ, ⵏ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵚⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴼⴰⵕⵙⴻⵏ ‘’ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⴷⴷⴻⵇⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵏⵏⴼⴻⵄ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵓⵍⴰ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴷⴻⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 Meɣres 2018 14:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu