ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⴷ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵖⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⴻⵡⵡⵉⵇⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Meɣres 2018 15:43   Ɣran-t : 19 n tikkal
ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⴷ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵖⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⴻⵡⵡⵉⵇⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰƔⵜ – ⵜⵉⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏⵜ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵡⴰⵍⵎⴰⵏⵉ, ⵀⵧⵔⵙⵜ ⴽⵧⵀⵍⴻⵔ, ⴷ ⵉⵎⵛⵉⵢⴻⵄ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ,ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⵅⴰⵚⴰⵎⴻⵏ (ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵒⵧⵍⵉⵙⴰⵔⵉⵧ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ

ⵜⵉⵎⴻⵙⴽⴰⴷⵉⵏ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵢⵓⵖ ⵎⴰⵙ ⴽⵧⵀⵍⴻⵔ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴻⵅⴷⴻⵎ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵎⴷⵉⵡⵉⵏⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵏⴻⵙ, ⵙⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴻⵕⵕⵓⴽ ⵢⵓⴳⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵉⵎⵛⵉⵢⴻⵄ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵃⴻⵜⵜⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ, ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⴻⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⵍⴻⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴻⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵜⵉⵍⴻⴱⴷⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵏ 42 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵡⵏⵉⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ: ⴷ ⴰⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵖⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⴻⵡⵡⵉⵇⴻⵏ ⵉⵎⴻⵕⵕⵓⴽⵉⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Meɣres 2018 15:43     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 19 n tikkal   Bḍu