ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ: ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Meɣres 2018 14:40   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ: ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ

ⵜⵓⵏⴻⵙ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴻⵎⵄⴰⵡⴻⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ, ⴳⵀⴰⵏⵉⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ, ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵎⵖⴻⵕ ⵏ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵍⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⵉⵜ. ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵉⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵍⴻⵛⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 37 ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ ⵜⴻⵙⵙⴰⵃⵕⴻⵚ ⵖⴻⴼ "ⵡⴻⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵉⵚⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴵⴰⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵢⴻⵎⵎⴻⵣⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴻⴳⵏⵉ ⴰⴳⴻⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵢⴻⵙⵡⵉⵜⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 2030 ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵙⴻⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ 2063 ⵏ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ". ⵜⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴰⴳⵉ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵢⴻⵎⵅⴰⵍⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⵉⵧ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ, ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⴱⴷⴻⵔ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ 2012 ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵇⵇⵓⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⴻⵔⵏⴻⵏ, ⵙ ⵡⴰⴽⴽⴰ ⴷⵉ 2017 120 ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵧⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏⵜ ⵉⵎⴻⴹⵇⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴻⴷⴷⴰⵍⵉⴰ: ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵜⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⵎⵓ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 02 Meɣres 2018 14:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu