ⴰⵙⵙⴻⴳⵎⵉ: ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 16:28   Ɣran-t : 99 n tikkal
ⴰⵙⵙⴻⴳⵎⵉ: ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⴳⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⴼⵓⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵡⴻⴳⵣⵓⵎ ⴰⴽⴻⵔⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ (ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ) ⵉ ⵡⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵡⴻⵙⵜⴰⴳ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, ⵓⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵉⴱ ⴷⵔⴰⴰ ⴷⴻⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵜⵉⵙ 3.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵜⴻⵔⵔⴰ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵡⴻⵏⵎⴰⵍⵓ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ 90% ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ-ⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵢⴻⵙ-ⵙⴻⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵍⵉⴷⴰ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⴻⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴰ ⵓⵙⵓⵏⴷⴻⴷ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴻⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ-ⴰ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵉⴱ ⴷⵔⴰⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵉ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵏⴻⵛⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵍ ⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ.

ⵉ ⵡⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⴰⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴷⵡⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼⴻⵖⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉⵎⵙⵓⵏⴷⴻⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵏⴷⴻⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵅⵔⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴰⵅⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵛⵛⴻⵜⴽⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵎⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵛⵛⴻⵜⴽⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⵙⴻⴳⵎⵉ: ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ ⴷ ⵡⴻⵏⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⴻⵙⵜⴻ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⵉ ⵓⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 Meɣres 2018 16:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 99 n tikkal   Bḍu