ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:31   Ɣran-t : 23 n tikkal
ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵙⵙⴷⵔⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵛⵔ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⵜ (01) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴼⵓⵔⴰⵔ 2018 ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⵢⵉⵡⵜ (01) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ ‘’ⵓⴱⵥⵏⵜ, ⴷⴳ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵙⴱⴰⴱⴱⴰⵢⵏ, ⵙⴹⵉⵙ (06) ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ, (1.000) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ, (5,52) ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ, ⴰⴽⴽⴷ (4.560) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵣⵣⵉⵜ, (9) ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵔⵡⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ’’.

ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ : ⵙⴷⵔⵎⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 23 n tikkal   Bḍu