ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:30   Ɣran-t : 34 n tikkal
ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵎ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⴰⵊⵓⵓⴱ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵛⵉⵔⴹⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⴰⵀ, ⵢⵡⵡⵉⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴹⵔⴰ-ⴷ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ, ⵍ ⵀⴰⴷⵉ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⵍⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴼⴰⵍⴰⵙⵜⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴹⵔⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 Fuṛaṛ 2018 16:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 34 n tikkal   Bḍu